Navigation

prof. dr Duško Trninić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-001
lokal 425
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za sociologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Posebne sociologije vanredni profesor February 28, 2019

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa Prvi ciklus

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Društvenopolitičke implikacije etnokonfesionalizma – primjer Bosne i Hercegovine

  DOI https://doi.org/10.7251/SIN2302002T
  Časopis Sineza
  Godina 2023
  Autori Duško Trninić
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 23
  Strana do 41
  Veb adresa http://sineza.ff.unibl.org/sineza/article/view/81

  Političnost savremene kulture i umjetnosti: Negacija većinske i(li) afirmacija manjinske kulture

  DOI 10.5937/socgod17-41849
  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2022
  Autori Duško Trninić
  Broj 17
  Strana od 35
  Strana do 48
  Veb adresa https://www.sociolog.rs/socioloski_godisnjak.html

  Istraživanje socijalnih, demografskih, materijalnih i kulturnih aspekata života studenata/studentkinja javnih univerziteta u Republici Srpskoj

  DOI 10.5937/politeia0-37901
  Časopis POLITEIA
  Godina 2022
  Autori Duško Trninić
  Volumen 12
  Broj 24
  Strana od 11
  Strana do 31
  Veb adresa https://aseestant.ceon.rs/index.php/politeia

  Life-stories of Labour Migrants from Bosnia and Herzegovina: Balkanist Discourse(s), Liminality and Integration

  DOI 10.1080/19448953.2018.1506299
  Časopis Journal of Balkan and Near Eastern Studies
  Godina 2020
  Autori Dalibor Savić, Anđela Pepić, and Duško Trninić
  Volumen 22
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 137
  Veb adresa https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1506299

  Divided Brothers: Ex-Double Towns Brod and Slavonski Brod

  DOI https://doi.org/10.5817/SOC2017-1-31
  Časopis Sociální studia / Social Studies
  Godina 2017
  Autori Ranka Perić-Romić, Duško Trninić, and Dalibor Savić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 53
  Veb adresa https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8703

  Religijski fundamentalizam: Vraćanje tradiciji modernim sredstvima

  Časopis Religija i tolerancija. Časopis Centra za empirijska istraživanja religije
  Godina 2017
  Autori Duško Trninić
  Volumen XV
  Broj 27
  Strana od 31
  Strana do 44
  Veb adresa http://www.ceir.co.rs/images/stories/rit_27/Religija_i_Tolerancija_27.pdf

  Kulturna homogenizacija – između mekdonaldizacije i prevođenja u lokalni kontekst

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2016
  Autori Duško Trninić
  Broj 11
  Strana od 103
  Strana do 119
  Veb adresa http://www.sociolog.rs/godisnjak.php

  Kultura (ni)je važna: Kulturalizam kao dominantna savremena paradigma

  DOI 10.7251/POL1611055T
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Duško Trninić
  Volumen 11
  Broj 2232-9641
  Strana od 55
  Strana do 73
  Veb adresa http://politeia.fpnbl.org

  Bekov koncept globalnosti kao druge modernosti

  DOI 10.7251/RAD1420063T
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2014
  Autori Duško Trninić
  Broj 20
  Strana od 63
  Strana do 78

  Globalizacija i pitanje identiteta

  DOI 10.7251/RADI301045T
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Duško Trninić
  Broj 17
  Strana od 45
  Strana do 63

  Religija između sekte i crkve: (Ne)mogućnost klasifikacije religijskih organizacija

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2011
  Autori Duško Trninić
  Volumen 14
  Strana od 49
  Strana do 66

  Interreligijski dijalog: od sukoba prema susretu religija

  Časopis Putevi
  Godina 2009
  Autori Duško Trninić
  Broj 6-7
  Strana od 69
  Strana do 73

  Zaokret u sociološkom proučavanju religije: od teorije sekularizacije ka teoriji religijskog tržišta

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Duško Trninić
  Broj 11
  Strana od 157
  Strana do 175

  Budućnost religije (čitajući knjigu Bitka za Boga Karen Armstrong)

  Časopis Putevi
  Godina 2007
  Autori Duško Trninić
  Broj 2-3
  Strana od 211
  Strana do 215

Radovi sa skupova

  Income, behavior patterns and attitudes of the spouses / partners in families with four or more children

  Naučni skup Political and Economic Self-Constitution: Migration And Citizenship Education
  Publikacija Political and Economic Self-Constitution: Migration And Citizenship Education (Proceedings of the I International Conference)
  Godina 2023
  Autori Aleksandar Janković and Duško Trninić
  Strana od 30
  Strana do 36
  Veb adresa https://sites.google.com/view/i-international-conference/proceedings-pesc

  Digitalni aktivizam na primjeru pojedinaca koji se zalažu za dobrobit i prava životinja u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Društvo i politika. Izazovi digitalne transformacije: između svakodnevice i transhumanizma
  Publikacija Izazovi digitalne transformacije: između svakodnevice i transhumanizma
  Godina 2023
  Autori Duško Trninić
  Strana od 113
  Strana do 137
  Veb adresa http://fpndip.fpn.unibl.org/index.php/dip/article/view/27

  Fear and distrust towards social institutions in the beginning of the coronavirus pandemic (SARS-CoV-2): Research carried out in the Republic of Srpska / Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Political and Economic Self-Constitution: New Forms of Political, Economic and Social Resilience During Pandemic Times: X International Scientific and Practical Seminar
  Publikacija Political and Economic Self-Constitution: New Forms of Political, Economic and Social Resilience During Pandemic Times: Proceedings of the X International Scientific and Practical Seminar
  Godina 2022
  Autori Aleksandar Janković and Duško Trninić
  Strana od 33
  Strana do 38

  Socio-political changes in mode of living of and social relationships between citizens of the Republic of Srpska during COVID-19 pandemic

  Naučni skup Political Consequences of the Pandemic
  Publikacija Political Consequences of the Pandemic
  Godina 2021
  Autori Duško Trninić, Aleksandar Janković, and Ranka Perić-Romić
  Strana od 109
  Strana do 128
  Veb adresa http://www.upns.rs/

  Identitetska neodređenost kao životna strategija u filmu Zemlja nomada i romanima Bekima Sejranovića

  Naučni skup Društvene (dis)funkcije umjetnosti: Od instrumentalizacije ka emancipaciji
  Publikacija Društvene (dis)funkcije umjetnosti: Od instrumentalizacije ka emancipaciji
  Godina 2021
  Autori Duško Trninić
  Strana od 105
  Strana do 120

  Imperijalni globalni poredak i pitanje suvereniteta

  Naučni skup Globalizacija i desuverenizacija
  Publikacija Globalizacija i suverenost – sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Godina 2014
  Autori Duško Trninić
  Strana od 31
  Strana do 41

  (De)konstrukcija kulture u doba globalizacije

  Naučni skup Kultura i obrazovanje – determinante društvenog progresa (dostignuća, dometi, perspektive)
  Publikacija Kultura i obrazovanje – determinante društvenog progresa (dostignuća, dometi, perspektive)
  Godina 2011
  Autori Duško Trninić
  Strana od 63
  Strana do 74

  Kulturna odbrana i upravljanje kulturnom tranzicijom

  Naučni skup Revitalizacija religije – Teorijski i komparativni pristup
  Publikacija Revitalizacija religije i savremeno društvo
  Godina 2010
  Autori Duško Trninić
  Strana od 31
  Strana do 33

  Globalization as a Precursor to the Revivalism of Religion

  Naučni skup XVI Annual International YSSSR Conference "Revitalization of Religion – Theoretical and Comparative Approaches"
  Publikacija Revitalization of Religion – Theoretical and Comparative Approaches
  Godina 2009
  Autori Duško Trninić
  Strana od 31
  Strana do 37

  Religijski fundamentalizam: konzervativni odgovor na izazove modernosti

  Naučni skup Nauka i savremeni društveni procesi
  Publikacija Nauka i savremeni društveni procesi
  Godina 2007
  Autori Duško Trninić
  Strana od 73
  Strana do 91

Ostali radovi

  Kvalitet života i svakodnevne navike studenata

  Izdavač Sociološko društvo Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-886-3-5
  Godina 2021
  Autori Duško Trninić
  Strana od 35
  Strana do 60

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: Kvalitet savremenog života kao determinanta mentalnog zdravlja studenata u Republici Srpskoj

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  Godina 2020
  Autori Duško Trninić

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: “Životni projekti mladih (re)emigranata iz BiH”

  Izdavač Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Duško Trninić, Dalibor Savić, Bojana Miodragović, Anđela Pepić, and Nataša Jović

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: "Odgovornost nauke u savremenom društvu"

  Izdavač Filozofsko društvo RS
  Godina 2008
  Autori Duško Trninić

  Religijske studije na Univerzitetima u BiH: Novi religijski pokreti (priručnik za studente)

  Izdavač Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija
  Godina 2008
  Autori Duško Trninić
  Veb adresa http://www.tpo.ba/b/Publikacije.html

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: "Demokratizacija kroz reformu obrazovanja – Izučavanje religije na Univerzitetima u BiH"

  Izdavač Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija
  Godina 2008
  Autori Duško Trninić
  Veb adresa http://www.tpo.ba/b/Projekti.html

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: "Sistem vrijednosti mladih u poslijeratnom društvu BiH"

  Izdavač Institut za filozofiju i društvena istraživanja Filozofskog fakulteta
  Godina 2005
  Autori Duško Trninić

Knjige

  Religija u ogledalu vremena: Prilozi sociologiji sekularizacije

  Izdavač Udruženje za filozofiju i društvenu misao
  ISBN 978-99938-897-9-3
  Godina 2018
  Autori Duško Trninić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 142

  Religija pred izazovima globalizacije

  Izdavač Udruženje za filozofiju i društvenu misao
  ISBN 978-99938-897-2-4
  Godina 2010
  Autori Duško Trninić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 117