Navigation

prof. dr Jagoda Petrović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-029
lokal 401
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za socijalni rad
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorija i metodologija socijalnog rada redovni profesor July 07, 2022

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Siromaštvo - teorijske kontroverze i njihove implikacije na socijalni rad

  DOI 10.7251/SVR1919149P
  Časopis SVAROG
  Godina 2019
  Autori Jagoda Petrović and Nebojša Macanović
  Broj 19
  Strana od 149
  Strana do 158
  Veb adresa www.svarog.nubl.org

  Youth and Social Capital in Bosnia and Herzegovina

  DOI [DOI: 10.13136/isr.v9i3.266]
  Časopis Italian Sociological Review
  Godina 2019
  Autori Biljana Kovačević, Ivan Šijaković, and Jagoda Petrović
  Volumen Vol 9
  Broj No 3
  Strana od 363
  Strana do 382
  Veb adresa http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR&page=issue&op=view&path%5B%5D=31

  Pojmovno-kategorijalni aparat socijalnog rada u oblasti maloljetničkog prestupništva kao odraz teorijskih pristupa

  Časopis POLITEIA
  Godina 2019
  Autori Jagoda Petrović
  Volumen 9
  Broj 17
  Strana od 107
  Strana do 122
  Veb adresa www.politeia.fpn.unibl.org

  Kritička perspektiva razvoja zajednice u obrazovanju za socijalni rad: promjena u pristupu marginalizaciji i socijalnoj isključenosti

  Časopis Društvene devijacije
  Godina 2019
  Autori Olivera Grbić and Jagoda Petrović
  Volumen IV
  Broj 4
  Strana od 168
  Strana do 176
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2436

  Vršnjačko nasilje i medijacija - iskustva srednjoškolaca u Republici Srpskoj

  Časopis Društvene devijacije
  Godina 2018
  Autori Jagoda Petrović and Maja Kremenović Katić
  Volumen III
  Broj 3
  Strana od 523
  Strana do 530
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2436

  Predmet izučavanja kao konstitutivni element nauke socijalnog rada

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2018
  Autori Jagoda Petrović
  Volumen 25
  Broj 94
  Strana od 17
  Strana do 35
  Veb adresa http://www.zavodsz.gov.rs/sr/biblioteka/ostala-izdanja-zavoda/

  Teorije socijalnog rada i društvenih devijacija kao osnov za medijaciju u socijalnom radu

  Časopis Društvene devijacije
  Godina 2017
  Autori Jagoda Petrović
  Volumen II
  Broj 2
  Strana od 11
  Strana do 29
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2436

  Međunarodni akteri socijalnog rada

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2017
  Autori Milosav Milosavljević and Jagoda Petrović
  Volumen 1-2
  Broj 92-93
  Strana od 77
  Strana do 93

  Teorijska i metodološka znanja u praksi socijalnog rada

  DOI https://doi.org/10.51558/2490-3647.2021.6.2
  Časopis Društvene i humanističke studije
  Godina 2017
  Autori Jagoda Petrović and Maja Pekić
  Volumen 1
  Broj 7
  Strana od 367
  Strana do 386

  Medijacija i maloljetnička delinkvencija

  Časopis Društvene devijacije
  Godina 2016
  Autori Jagoda Petrović and Đurković Dunja
  Volumen I
  Broj 1
  Strana od 363
  Strana do 377
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2436

  Percepcija rukovodilaca centara za socijalni rad o metodu supervizije u socijalnom radu

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2014
  Autori Jagoda Petrović and Mira Ćuk
  Volumen XXI
  Broj 3-4
  Strana od 49
  Strana do 77
  Veb adresa http://www.socijalnamisao.rs/

  Ka reafirmaciji naučnih metoda /Milosav Milosavljević, Socijalna istraživanja

  DOI 10.7251/POL1306309P
  Časopis POLITEIA
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović
  Broj 6
  Strana od 309
  Strana do 314
  Veb adresa http://www.fpnbl.org/casopis/politeia_6.pdf

  Društveno uključivanje siromašnih – koncept za reafirmaciju socijalnog rada

  Časopis POLITEIA
  Godina 2012
  Autori Jagoda Petrović
  Volumen II
  Broj 3
  Strana od 73
  Strana do 88
  Veb adresa http://www.fpnbl.org/casopis/politeia_3.pdf

  Humanost – pokretačko svojstvo socijalnog rada

  Časopis SRPSKA VILA
  Godina 2012
  Autori Jagoda Petrović
  Volumen XVII
  Broj 35
  Strana od 192
  Strana do 199
  Veb adresa www.prosvjeta-bijeljina.org

  ČOVJEČNOST, HUMANOLOGIJA, RAZUM I OSJEĆAJNOST

  Časopis Revena
  Godina 2010
  Autori Jagoda Petrović
  Broj 1-2
  Strana od 233
  Strana do 237

  Obilježja reakcije sistema socijalne zaštite na problem društvenog uključivanja siromašnih u RS

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2010
  Autori Jagoda Petrović
  Broj 5-6
  Strana od 161
  Strana do 169

  Kratak osvrt na institucionalni sistem socijalne zaštite u BiH

  Časopis Aktuelnosti
  Godina 2009
  Autori Jagoda Petrović
  Volumen X
  Broj 1-2
  Strana od 75
  Strana do 77

  Integracija raseljenih lica u lokalnoj zajednici,

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2007
  Autori Jagoda Petrović
  Broj 55
  Strana od 39
  Strana do 59

  Socijalni grupni rad sa samohranim majkama

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2004
  Autori Jagoda Petrović
  Broj 42
  Strana od 107
  Strana do 139

Radovi sa skupova

  Zadovoljstvo životom porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup VI Međunarodna naučna konferencija "Društvene devijacije"
  Publikacija Unapređenje kvaliteta života djece i mladih
  Godina 2021
  Autori Jagoda Petrović, Olivera Grbić, and Marko Ružičić
  Strana od 303
  Strana do 312
  Veb adresa https://www.centarmodernihznanja.com/attachments/article/74/ZBORNIK%20UNAPRE%C4%90ENJE%20KVALITETA%20%C5%BDIVOTA%20DJECE%20I%20MLADIH.pdf

  Obrazovanje za socijalni rad: korespondira li curriculum sa društvenim izazovima?

  Naučni skup Jačanje kapaciteta osnovnih akademskih studija socijalne politike i socijalnog rada
  Publikacija Teorija i praksa u obrazovanju socijalnih radnika
  Godina 2020
  Autori Jagoda Petrović and Olivera Grbić
  Strana od 11
  Strana do 27
  Veb adresa https://doi.org/10.46630/tposr.2020

  Navijačke grupe u svjetlu teorije potkulture i prakse socijalnog rada

  Naučni skup Razvoj sporta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
  Publikacija Sport i razvoj - sport za sve
  Godina 2020
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 255
  Strana do 266
  Veb adresa https://defendologija-banjaluka.com/images/Zbornici/ZBORNIK%20Sport%20i%20razvoj%20web%20izdanje,%202020.pdf

  Competencies of Experts in Assisting Professions for Psychosocial Work

  Naučni skup Economy and Ecology: Contemporary trends and contradictions
  Godina 2019
  Autori Jagoda Petrović, Nebojša Macanović, and Olivera Grbić
  Strana od 87
  Strana do 93
  Veb adresa https://www.csree.org/category/articles/

  Odnos zadovoljstva poslom sa socijalnom podrškom i sagorevanjem među zdravstvenim radnicim

  Naučni skup Nauka bez granica 2
  Publikacija Nauka bez granica II. 1, Ogledala stvarnosti
  Godina 2018
  Autori Jagoda Petrović and Jelena Davidović Rakić
  Strana od 261
  Strana do 274

  Žene u nauci socijalnog rada

  Naučni skup Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad
  Publikacija Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad
  Godina 2018
  Autori Jagoda Petrović

  Evropski koncept socijalne uključenosti u kontekstu BiH

  Naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih -
  Publikacija Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih -
  Godina 2018
  Autori Jagoda Petrović and Violeta Romić
  Strana od 104
  Strana do 117
  Veb adresa https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Zbornik-radova-2018.pdf

  Međunarodno definisanje socijalnog rada

  Naučni skup Nauka i društvo
  Publikacija Nauka i društvo, zbornik
  Godina 2016
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 234
  Strana do 246

  Bezbjednost i zaštita

  Naučni skup Bezbjednost i zaštita
  Publikacija Bezbjednost i zaštita
  Godina 2016
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 261
  Strana do 271

  (De)konstrukcija socijalnih mreža u kontekstu prisilnih migracija u BiH

  Naučni skup Rizici, izazovi i bezbjednosne prijetnje sa težištem na Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu
  Publikacija Rizici i bezbjednosne prijetnje
  Godina 2015
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 231
  Strana do 239
  Veb adresa http://www.defendologija.com/

  Odgovor nauke socijalnog rada na izazove društvene tranzicije

  Naučni skup Doprinos nauke razvoju društava u tranziciji
  Publikacija Nauka, društvo, tranzicija
  Godina 2015
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 819
  Strana do 827
  Veb adresa http://www.defendologija.com/

  Modeli socijalnog rada kao podrška pojedincu i porodici (savjetovanje, model psihološke krizne intervencije)

  Naučni skup Seminar Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj: posljedice i mogući pravci djelovanja
  Publikacija Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj: posljedice i mogući pravci djelovanja, Banja Luka: Fakultet političkih nauka
  Godina 2015
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 92
  Strana do 105

  Porodična terapija u funkciji prevencije maloljetničke delinkvencije i recidivizma

  Naučni skup Resocijalizacija maloljetnih prestupnika i osuđenih lica u penalnim ustanovama
  Publikacija Resocijalizacija maloljetnih prestupnika i osuđenih lica u penalnim ustanovama
  Godina 2015
  Autori Jagoda Petrović, Ana Božić, and Aleksandra Crnogorac
  Strana od 63
  Strana do 77

  Globalizacija i (de)humanizacija socijalnog rada

  Naučni skup Međunarodni naučni skup Globalizacija i suverenost – sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Publikacija Globalizacija i suverenost – sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Godina 2014
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 499
  Strana do 507
  Veb adresa http://www.defendologija.com/pdf/globalizacija-i-suverenost-bih.pdf

  Supervizija u socijalnom radu - cjeloživotno učenje iz iskustva

  Naučni skup Međunarodna konferencija o informacijskoj pismenosti na Zapadnom Balkanu, 11-14.06.2014.
  Publikacija Zbornik radova sa XI međunarodne konferencije o informacijskoj pismenosti na Zapadnom Balkanu
  Godina 2014
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 223
  Strana do 229
  Veb adresa http://www.kbbi.ba/

  Socijalna distanca – tihi govor mržnje

  Naučni skup međunarodnog naučnog skupa Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što boljeg etničkog pomirenja, dijaloga i tolerancije u Bosni i Hercegovini?
  Publikacija Kako prevazići govor mržnje -zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 348
  Strana do 358
  Veb adresa http://www.defendologija.com/pdf/kako-prevazici-govor-mrznje.pdf

  Medijacija u socijalnom radu u funkciji prevazilaženja vršnjačkog nasilja

  Naučni skup Međunarodna naučno-stručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva),
  Publikacija Zbornik radova Međunarodna naučno-stručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), ur. Mile Šikman, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović and Vesna Šućur-Janjetović

  Socijalna isključenost i trgovina ljudima kao posljedice BH migracija

  Naučni skup Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima
  Publikacija Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 361
  Strana do 374

  Psihologija u praksi socijalnog rada

  Naučni skup Nauka i globalizacija
  DOI 10.7251/NSFF1301899P
  Publikacija Nauka i globalizacija
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 899
  Strana do 910

  Medijacija u socijalnom radu u funkciji prevazilaženja vršnjačkog nasilja

  Naučni skup Međunarodna naučno-stručna konferencija Vršnjačko nasiljenasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva)
  Publikacija Zbornik radova Međunarodna naučno-stručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), ur. Mile Šikman, Banja Luka, maj, 2013.
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 361
  Strana do 374
  Veb adresa http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2014/12/Zbornik-Vrsnjacko-nasilje.pdf

  Socijalna isključenost i trgovina ljudima kao posljedice bh migracija

  Naučni skup Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima
  Publikacija Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović and Jagoda Petrović
  Strana od 75
  Strana do 89

  Psihosocijalni aspekti društvene isključenosti siromašnih u Republici Srpskoj

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji
  Publikacija Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji - međunarodni tematski zbornik
  Godina 2012
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 446
  Strana do 462

  The Choice of Residence as a Factor of Social Integration of Displaced Persons

  Naučni skup Refugees and IDPs Scientific and Research Challenges and Perspectives
  Publikacija Refugees and IDPs. Scientific and Research Challenges and Perspectives
  Godina 2012
  Autori Jagoda Petrović

  Social Exclusion as a Consequence of Ethnic Migrations: Overview of Dimensions of Social Exclusion of Displaced Persons and Returnees in BiH

  Naučni skup Civil Society in Strengthening Social Inclusion
  Publikacija Civil Society in Strengthening Social Inclusion
  Godina 2007
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 155
  Strana do 169

Ostali radovi

  Ne nasilju – jedinstven društveni odgovor

  Izdavač Centar modernih znanja
  Godina 2018
  Autori Jagoda Petrović

  Društvene devijacije - Anomija društva i posljedice

  Izdavač Centar modernih znanja
  ISSN/ISBN 978-99976-677-9-3
  Godina 2017
  Autori Jagoda Petrović

  Društvene devijacije. Probacija i alternativne krivične sankcije - mogućnosti i perspektive

  Izdavač Centar modernih znanja
  ISSN/ISBN ISBN 978-99976-677-4-8
  Godina 2016
  Autori Jagoda Petrović

  Psihosocijalna podrška prisilnim migrantkinjama – pregled dosadašnjeg rada i preporuke za dalje

  Izdavač Fondacija za osnaživanje žena Bosna i Hercegovina
  ISSN/ISBN 978-9926-8120-0-3
  Godina 2016
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 99
  Strana do 135

  Social exclusion and human trafficking as consequence of Bosnia and Herzegovina migrations

  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović and Jagoda Petrović
  Strana od 184

Knjige

  Socijalna podrška i zadovoljstvo životom porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini

  Izdavač SORELI doo Tuzla
  ISBN 978-9958-562-34-1
  Godina 2021
  Autori Jagoda Petrović and Hariz Šarić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 169

  Siromaštvo i migracije

  Izdavač EDF Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99976-22-32-7
  Godina 2018
  Autori Braco Kovačević and Jagoda Petrović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 121

  Uvod u socijalni rad

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99976-651-9-5
  Godina 2017
  Autori Milosav Milosavljević and Jagoda Petrović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 317

  Akciono istraživanje u socijalnom radu

  Izdavač EDF Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99976-22-15-0
  Godina 2016
  Autori Jagoda Petrović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 96

  Socijalno povjerenje među mladima u Republici Srpskoj

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-651-5-7
  Godina 2016
  Autori Ivan Šijaković, Jagoda Petrović, and Biljana Kovačević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 150

  Prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnim školama "Vratimo drugarstvo u razrede"

  Izdavač Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-2296-4 (EDC)
  Godina 2016
  Autori Nebojša Macanović and Jagoda Petrović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 102

  Nemam, dakle ne postojim

  Izdavač Fakultet političkih nauka, Banja Luka
  ISBN 978-99955-70-12-5
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 298

  Ničiji ljudi

  Izdavač Socijalna misao, Beograd
  ISBN ISBN 978-86-82463-47-4
  Godina 2007
  Autori Jagoda Petrović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 282