Navigation

prof. dr Goran Mirjanić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Poljoprivredni fakultet
Katedre
 • Poljoprivredni fakultet - Katedra za ribarstvo, pčelarstvo i nekonvencionalnu animalnu proizvodnju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Pčelarstvo vanredni profesor December 26, 2019

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Comparative study of toxic heavy metal residues and other properties of honey from different environmental production systems

  DOI 0.1007/s11356-020-09882-y
  Časopis Environmental Science and Pollution Research
  Godina 2020
  Autori Borut Bosančić, Mirjana Žabić, Dijana Mihajlović, Jelica Samardžić, and Goran Mirjanić
  Volumen 27
  Strana od 38200
  Strana do 38211
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-09882-y

  Ishrana medonosne pčele

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2003
  Autori Nebojša Nedić and Goran Mirjanić
  Volumen 52
  Broj 3-4
  Strana od 65
  Strana do 68

  Pčelarstvo kao osnovna djelatnost seoskog domaćinstva RS

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2003
  Autori Goran Mirjanić, Mića Mladenović, and Nebojša Nedić
  Strana od 59
  Strana do 60

  Korelaciona zavisnost kvantitativno kvalitativnih parametara matičnjaka i dobijenih matica

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2003
  Autori Mića Mladenović, Goran Mirjanić, and Nebojša Nedić
  Strana od 61
  Strana do 63

  Uticaj različitih prihrana na biološke i produktivne osobine medonosne pčele

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2003
  Autori Goran Mirjanić, Mića Mladenović, and Nebojša Nedić
  Strana od 55
  Strana do 57

  Upotreba invert sirupa u ishrani medonosne pčele

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2003
  Autori Goran Mirjanić, Mića Mladenović, and Nebojša Nedić
  Strana od 215
  Strana do 224

  Specifičnost procjene štete nastale trovanjem pčela pesticidima

  Časopis Vještak
  Godina 2002
  Autori Goran Mirjanić and Mića Mladenović
  Strana od 149
  Strana do 152

  Uticaj matične rešetke na razvoj i produktivnost pčelinjih društava

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Mića Mladenović, Goran Mirjanić, and Nebojša Nedić
  Strana od 97
  Strana do 101

  Uticaj starog saća na randman istopljenog voska

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Mića Mladenović, Nebojša Nedić, Goran Mirjanić, and Slobodan Baškot
  Strana od 92
  Strana do 96

  Ispitivanje emulgatora za izradu čvrste pčelinje hrane

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Mića Mladenović, Nenad Stanojević, and Goran Mirjanić
  Strana od 110
  Strana do 115

Radovi sa skupova

  Bees for Explosive Detection

  Naučni skup International Symposium Mine Action 2018
  Publikacija Proceedings
  Godina 2018
  Autori Nikola Kezić, Zdenka Babić, Filipini Jana, Turnbull Gilard, Gillanders Rikardo, Glackin Johan, Goran Mirjanić, Muštra Marko, and Pavković Nebojša
  Strana od 42
  Strana do 45

  Karakteristike Sive pčele (Apis mellifera carnica) sjevozapadnog dijela BiH

  Naučni skup 13. Međunarodni Simpozijum agronoma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Goran Mirjanić, Rasim Karajić, and Nebojša Nedić
  Strana od 385
  Strana do 388

  Bees for Explosive Detection

  Naučni skup International Symposium Mine Action 2018
  Godina 2018
  Autori Nikola Kezić, Zdenka Babić, Janja Filipi, Graham Turnbull, Ross Gillanders, James Glackin, Goran Mirjanić, Mario Muštra, and Nikola Pavković

  The effect of temperature and relative humidity on pollen bees activity in urban beekeeping

  Naučni skup 8. Međunarodno-naučni Simpozijum Agronoma
  Publikacija Book of proceedings
  Godina 2017
  Autori Nebojša Nedić, Denis Vojt, Goran Mirjanić, and Kazimir Matović
  Strana od 1164
  Strana do 1164

  Analysis of morphological characteristics of Carniolan Bees from the Banjaluka region

  Naučni skup The International symposium on animal science (ISAS) 2017
  Godina 2017
  Autori Goran Mirjanić and Rasim Karajić
  Strana od 397
  Strana do 403

  Utjecaj promjene mjesta košnice na razvoj pčelinje zajednice

  Naučni skup 52. hrvatski i 12. međunarodni simpozijum agronoma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Goran Mirjanić, Dejan Popović, Mića Mladenović, and Nebojša Nedić
  Strana od 425
  Strana do 427

  Effect of different methods of breeding on the number and quality of queen bee broad

  Naučni skup 6th International symposium on Agricultural sciences
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2017
  Autori Goran Mirjanić
  Strana od 114
  Strana do 114

  Forewing differences between honey bees from Banat and central Serbia

  Naučni skup International symposium on animal science 2016, 24th - 25th November 2016, Belgrade-Zemun, Serbia
  Godina 2016
  Autori Nebojša Nedić, Goran Mirjanić, Goran Jevtić, Bojan Anđelković, and Nada Plavša
  Strana od 444
  Strana do 451

  POLLEN BEARING HONEY BEE DETECTION IN HIVE ENTRANCE VIDEO RECORDED BY REMOTE EMBEDDED SYSTEM FOR POLLINATION MONITORING

  Naučni skup XXIII ISPRS Congress
  DOI 10.5194/isprs-annals-III-7-51-2016
  Publikacija ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume III-7, 2016
  Godina 2016
  Autori Zdenka Babić, Ratko Pilipović, Vladimir Risojević, and Goran Mirjanić
  Strana od 51
  Strana do 57
  Veb adresa http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/III-7/51/2016/isprs-annals-III-7-51-2016.pdf

  Background subtraction for honey bee detection in hive entrance video

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA 2016
  Godina 2016
  Autori Ratko Pilipović, Vladimir Risojević, Zdenka Babić, and Goran Mirjanić
  Strana od 736
  Strana do 741

  Uticaj godine i vrste hrane na konzumaciju hrane zimskih pčela

  Naučni skup XXI. Savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija Zbornik radova XXI. Savetovanja o biotehnologiji
  Godina 2016
  Autori Goran Mirjanić and Nebojša Nedić
  Strana od 587
  Strana do 591

  Utvrđivanje potrošnje vode kod ljetnih pčela u odnosu na različitu vrstu hrane

  Naučni skup Proceedings 11. International Symposium on Agriculture
  Publikacija Proceedings 11. International Symposium on Agriculture
  Godina 2016
  Autori Goran Mirjanić and Nebojša Nedić
  Strana od 289
  Strana do 292

  Morphological characterization of the honey bee from different sitesof Serbia

  Naučni skup New perspectives and challenges of sustainable livestock production
  Publikacija Proceedings of the 4th International Congress “New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production”
  Godina 2015
  Autori Nebojša Nedić, Ljubiša Stanisavljević, Goran Jevtić, Goran Mirjanić, and Bojan Anđelković
  Strana od 693
  Strana do 704

  Brzina konzumiranja vode zimskih pčela hranjenih različitom vrstom hrane

  Naučni skup 20. Savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija Zbornik radova 20. Savetovanja o biotehnologiji
  Godina 2015
  Autori Goran Mirjanić and Nebojša Nedić
  Strana od 399
  Strana do 403

  Consumation speed of different feed types by winterhoneybees

  Naučni skup Proceedings 50th Croatian & 10th International Symposium on Agriculture
  Publikacija Proceedings 50th Croatian & 10th International Symposium on Agriculture
  Godina 2015
  Autori Goran Mirjanić, Ivana Tlak Gajger, Mića Mladenović, and Nebojša Nedić
  Strana od 399
  Strana do 402

  The Research Network for Sustainable Bee Breeding/COLOSS Spring

  Naučni skup The COLOSS/Research network for Sustainable Bee Breeding Spring
  Publikacija Proceedings of the COLOSS/Research network for Sustainable Bee Breeding Spring
  Godina 2015
  Autori Nebojša Nedić and Goran Mirjanić
  Strana od 34

  Uporedna analiza morfoloških karaktera prednjeg krila medonosne pčele u Srbiji

  Naučni skup 1. Znanstveno savjetovanje o pčelama i pčelarstvu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Nebojša Nedić, Goran Jevtić, Goran Mirjanić, Bojan Anđelković, Irena Džimrevska, Zlatko Puškadija, and Jovan Jaćimović
  Strana od 53
  Strana do 58

  Značaj i utjecaj organskih kiselina na ishranu i probavni trakt pčela

  Naučni skup 9. Međunarodni simpozijum agronoma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Goran Mirjanić, Ivana Gajger Tlak, Milan Babić, Mića Mladenović, and Nebojša Nedić
  Strana od 495
  Strana do 498

  Variability of the production characteristics of the is traits of the honey bee in the area of Trebinje

  Naučni skup 4. Međunarodni simpozijum agronoma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Radivoje Maksimović, Mića Mladenović, Goran Mirjanić, Nebojša Nedić, and Slađan Rašić
  Strana od 1050
  Strana do 1055

  Impact of Different Feed on Intestine Health of Honey Bees

  Naučni skup 43. Internacional Apicultural Congres
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2013
  Autori Goran Mirjanić, Ivana Tlak Gajger, Zvonimir Kozaric, and Mića Mladenović
  Strana od 113
  Strana do 113

  Fizičko hemijska svojstva uzoraka meda iz regije Banja Luka

  Naučni skup 17. Savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Goran Mirjanić, Svjetlana Srdić, and Mića Mladenović
  Strana od 244
  Strana do 248

  Fizičko hemijska svojstva uzoraka meda iz regije Trebinje

  Naučni skup 1. međunarodni simpozijum i 17. naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2012
  Autori Mića Mladenović, Svjetlana Srdić, and Goran Mirjanić
  Strana od 59
  Strana do 59

  Higijensko ponašanje izdvojenih familijskih grupa medonosne pčele

  Naučni skup 1. međunarodni simpozijum i 17. naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2012
  Autori Nebojša Nedić, Slobodan Milosavljević, Radivoje Maksimović, Goran Mirjanić, and Goran Jevtić
  Strana od 58
  Strana do 58

  The Morphological Characterization of the Honey Bee from Different Sites in Serbia

  Naučni skup 35. Beekeeping Days
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2012
  Autori Nebojša Nedić, Goran Jevtić, Goran Mirjanić, and Bojan Anđelkovic
  Strana od 151
  Strana do 151

  Uticaj pesticida na medonosnu pčelu

  Naučni skup 7. Međunarodni simpozijum agronoma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Goran Mirjanić and Siniša Mitrić
  Strana od 605
  Strana do 609

  Različita ishrana pčela i njen uticaj na prinos meda

  Naučni skup 7. Međunarodni simpozijum agronoma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Goran Mirjanić and Mića Mladenović
  Strana od 610
  Strana do 613

  Medonosna pčela kao prirodni resurs RS i sprečavanje njenog trovanja pesticidima

  Naučni skup 16. međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2011
  Autori Goran Mirjanić and Siniša Mitrić
  Strana od 196
  Strana do 196

  Značaj kvalitetne ishrane pčela u pravcu povećanja količine peludi

  Naučni skup 6. Međunarodni simpozijum agronoma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Goran Mirjanić
  Strana od 810
  Strana do 812

  Opportunities for the development of organic beekeeping in the protected areas in the republic of Macedonia, Serbia and Bosnia-Herzegovina

  Naučni skup First World Conference on Organic Beekeeping
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2010
  Autori Hrisula Kiprijanovska, Irena Džimrevska, Branko Ilic, Nebojša Nedić, Slavica Djordjević Milošević, Goran Mirjanić, and Miloš Vukelić
  Strana od 54
  Strana do 54

  Stimulativna prihrana pčela u pravcu povećanja prinosa meda

  Naučni skup 21. Simpozijum agronoma
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Goran Mirjanić
  Strana od 138
  Strana do 138

  Uticaj ishrane odgajivačkih društava na broj i kvalitet matičnjaka

  Naučni skup 15. međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Dragan Milanović, Mića Mladenović, and Goran Mirjanić
  Strana od 125
  Strana do 125

  Važnost kvalitetne ishrane medonosne pčele

  Naučni skup 15. Savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Goran Mirjanić
  Strana od 523
  Strana do 528

  Influence of copper gluconate and amitraz on throw down varoa number in beehives

  Naučni skup 42. Internacional Apicultural Congres
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Biljana Lolić, Goran Mirjanić, and Mića Mladenović

  Programski ciljevi razvoja pčelarstva

  Naučni skup 17. naučno savjetovanje sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Goran Mirjanić, Nebojša Nedić, and Sladjan Rasic
  Strana od 153
  Strana do 156

  Varijabilnost morfoloških osobina ekotipova domaće karnike (apis mellifera carnica poll.) sa teritorije Srbije

  Naučni skup 13. Naučno savjetovanje agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2008
  Autori Goran Jevtić, Mića Mladenović, and Goran Mirjanić
  Strana od 59
  Strana do 59

  Active survey on health status in queen rearing units Apis mellifera in Republic of Serpska, B&H, West Balkan region

  Naučni skup 40th Congress Apimondia
  Godina 2007
  Autori Violeta Santrač, Zoran Kovačević, Gordana Rokvić, Radivoje Maksimović, and Goran Mirjanić
  Strana od 117
  Strana do 117

  Strateški razvoj pčelarstva u Republici Srpskoj

  Naučni skup 12. Naučno savjetovanje agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2007
  Autori Goran Mirjanić, Mića Mladenović, Violeta Santrač, Biljana Pećanac, and Dragan Kasagić
  Strana od 56
  Strana do 56

  Kvalitetna ishrana medonosne pčele u funkciji veće produktivnosti pčelinjih društava

  Naučni skup 15. Naučno savjetovanje
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Goran Mirjanić, Mića Mladenović, Violeta Santrač, and Nebojša Nedić
  Strana od 153
  Strana do 158

  Uticaj oprašivača i pospješivanja oprašivanja semena crvene deteline

  Naučni skup 11. savjetovanje agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Goran Jevtić, Mića Mladenović, Jasmina Radović, Zoran Lugić, and Goran Mirjanić
  Strana od 141
  Strana do 141

  Novi tehnološki postupci u suzbijanju varoe

  Naučni skup 11. savjetovanje agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Mića Mladenović, Nebojša Nedić, Slađan Rašić, and Goran Mirjanić
  Strana od 132
  Strana do 132

  Senzorno vrednovanje meda iz Republike Srpske

  Naučni skup 11. savjetovanje agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Mića Mladenović, Goran Mirjanić, Nebojša Nedić, and Slađan Rašić
  Strana od 128
  Strana do 128

  Električna provodljivost meda sa nekoliko lokaliteta u Republici Srpskoj

  Naučni skup 11. savjetovanje agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Nebojša Nedić, Mića Mladenović, Goran Mirjanić, and Slađan Rašić
  Strana od 128
  Strana do 128

  Konvencionalno i organsko pčelarenje u Republici Srpskoj

  Naučni skup 11. savjetovanje agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Goran Mirjanić, Mića Mladenović, Nebojša Nedić, and Slađan Rašić
  Strana od 75
  Strana do 75

  Phacelia as potential basis for honeybee and animal food

  Naučni skup 39th Congress Apimondia
  Godina 2005
  Autori Nebojša Nedić, Aleksandra Simic, Mića Mladenović, Sladjan Rasic, and Goran Mirjanić
  Strana od 142
  Strana do 142

  Enzyme and acids in nourishement of honey bees in B&H

  Naučni skup 39th Congress Apimondia
  Godina 2005
  Autori Goran Mirjanić, Mića Mladenović, and Zoran Golub
  Strana od 132
  Strana do 132

  Šećerni sirup-alternativni izvor hrane za medonosnu pčelu

  Naučni skup 10. naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2005
  Autori Goran Mirjanić, Mića Mladenović, and Nebojša Nedić
  Strana od 97
  Strana do 98

  Mogućnosti u kreiranju odgajivačkog programa u pčelarstvu

  Naučni skup 13. Naučno savjetovanje sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Nebojša Nedić, Mića Mladenović, Ljubiša Stanisavljević, Slađan Rašić, and Goran Mirjanić
  Strana od 100
  Strana do 105

  Uticaj različite ishrane na dužinu života medonosne pčele

  Naučni skup 13. Naučno savjetovanje sa međunarodnim učešćem
  Godina 2005
  Autori Goran Mirjanić, Mića Mladenović, Nada Dugalić Vrndić, and Vlado Mlađan
  Strana od 77
  Strana do 82

  Frudeksmal (FDM) kao ugljikohidratna hrana za pčele

  Naučni skup 40. Znanstveni skup hrvatskih agronoma
  Godina 2005
  Autori Goran Mirjanić, Nikola Kezic, and Mića Mladenović
  Strana od 75
  Strana do 76

  Beekeeping in east Herzegovina

  Naučni skup 37. Apimondia Internacional Apicultural congres
  Godina 2003
  Autori Radivoje Maksimović and Goran Mirjanić
  Strana od 700
  Strana do 700

  Influence of sugar syrup inverted with lactic acid on honey bees

  Naučni skup 37. Apimondia Internacional Apicultural congres
  Godina 2003
  Autori Goran Mirjanić
  Strana od 444
  Strana do 444

  Kvalitet i autentičnost prehrambenih proizvoda: Med iz zapadnog dijela Republike Srpske

  Naučni skup 7. Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 2003
  Autori Slavica Grujić, Goran Vučić, Goran Mirjanić, and Zoran Gavrić
  Strana od 18
  Strana do 18

  Pravci razvoja stočarstva Republike Srpske

  Naučni skup 8. savjetovanja agronom RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2003
  Autori Milan Krajinović, Božo Važić, Mladen Stojanović, Goran Mirjanić, and Zoran Kovačević
  Strana od 14
  Strana do 15

  Fenološka osmatranja bagrema. lipe i suncokreta u Republici Srpskoj

  Naučni skup 8. savjetovanja agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2003
  Autori Mića Mladenović, Branislav Nedović, and Goran Mirjanić
  Strana od 165
  Strana do 166

  Značaj selekcije u odgajivanju visokovrijednih i produktivnih matica

  Naučni skup 11. Naučno savjetovanje iz pčelarstva
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Mića Mladenović and Goran Mirjanić
  Strana od 65
  Strana do 73

  Važnije medonosne biljke u funkciji veće produkcije nektara

  Naučni skup I Agroinovacije u biljnoj proizvodnji
  Publikacija Zbornik rezimea
  Godina 2003
  Autori Mića Mladenović, Nebojša Nedić, Goran Mirjanić, and Goran Jevtić
  Strana od 17
  Strana do 17

  Efekat dodavanja obogaćenog sirupa na razvoj pčelinjeg društva

  Naučni skup 15. Inovacije u stočarstvu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Mića Mladenović, Dejan Gajić, Goran Jevtić, Nebojša Nedić, and Goran Mirjanić
  Strana od 333
  Strana do 337

  Uticaj bakar glukonata na suzbijanje Varroa Jacobsoni

  Naučni skup 15. Inovacije u stočarstvu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Nebojša Nedić, Mića Mladenović, Dragutin Popeskovic, Aneta Georgijev, and Goran Mirjanić
  Strana od 329
  Strana do 332

  Stanje i perspektive razvoja pčelarstva RS

  Naučni skup 6. Naučno-stručnog savjetovanja agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2001
  Autori Goran Mirjanić, Milanka Drinić, Mića Mladenović, and Božo Važić
  Strana od 170
  Strana do 171

  Proizvodnja jaja u kaveznom sistemu

  Naučni skup 6. Naučno-stručnog savjetovanja agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2001
  Autori Jasenko Nedinić, Milan Krajinović, and Goran Mirjanić
  Strana od 163
  Strana do 164

  Razvoj stočarske proizvodnje u Republici Srpskoj

  Naučni skup 6. Naučno-stručnog savjetovanja agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2001
  Autori Milan Krajinović, Branislav Vlahović, Đoko Lučić, Mirjana Ćinkulov, Božo Važić, and Goran Mirjanić
  Strana od 18
  Strana do 18

  Stanje i perspektiva pčelarstva u Republici Srpskoj

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija zbornik sažetaka
  Godina 2001
  Autori Goran Mirjanić, Mića Mladenović, Milanka Drinić, and Božo Važić
  Strana od 170
  Strana do 170

  Rentabilnost tova svinja različitim hranivima

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija zbornik sažetaka
  Godina 2001
  Autori Milanka Drinić, Goran Mirjanić, and Božo Važić
  Strana od 165
  Strana do 165

  Važniji parametri u određivanju kvaliteta meda

  Naučni skup 5. Naučno-stručnog savjetovanja agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2000
  Autori Mića Mladenović and Goran Mirjanić
  Strana od 45
  Strana do 45

  Stanje i mogućnosti razvoja stočarske proizvodnje u Republici Srpskoj

  Naučni skup 5. Naučno-stručnog savjetovanja agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2000
  Autori Milan Krajinović, Milivoje Nadaždin, Radomir Jovanović, Mirjana Ćinkulov, Božo Važić, and Goran Mirjanić
  Strana od 24
  Strana do 25

Knjige

  Ishrana pčela

  Izdavač Poljoprivredni fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-93-57-8
  Godina 2019
  Autori Goran Mirjanić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 110

Projekti

Obrada signala u rubnom racunarstvu

Project Number 1255017
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head prof. dr Mitar Simic
Participants Vanja Kitic
Boris Malcic, ma
doc. dr Aleksej Avramovic
Martina Zoric
prof. dr Gordana Gardasevic
prof. dr Vladimir Risojevic
prof. dr Zdenka Babic
Goran Stojanovic
prof. dr Goran Mirjanic
Vladan Stojnic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-12-31
Project value 28996.0 BAM

Elektronski sistem za daljinsko pracenje i analizu uticaja parametara zivotne sredine na aktivnost pcela

Project Number 1255003
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head prof. dr Zdenka Babic
Participants prof. dr Vladimir Risojevic
prof. dr Gordana Gardasevic
Vanja Kitic
doc. dr Aleksej Avramovic
Zeljko Radanovic
prof. dr Mitar Simic
Milosava Radonjic
prof. dr Goran Mirjanic
Martina Zoric
Brankica Oparnica
doc. dr Slavica Gajic
prof. dr Branko Blanusa
Vedran Jovanovic, ma
Vladan Stojnic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-03-01
End of the project 2021-11-19
Project value 21300.0 BAM

Bioloske metode (pcele) za otkrivanje eksploziva

Project Number 8300587
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head prof. dr Zdenka Babic
Participants prof. dr Goran Mirjanic
Vanja Kitic
Ratko Pilipovic, ma
Vedran Jovanovic, ma
doc. dr Slavica Gajic
Miso Babic
doc. dr Aleksej Avramovic
prof. dr Vladimir Risojevic
prof. dr Mitar Simic
doc. Igor Sevo, ma
Vladan Stojnic
Business Partner NATO Science for Peace and Security
Beginning of realization 2017-11-01
End of the project 2021-10-31
Project value 300415.0 BAM