Navigation

Sonja Vučen

051/340-117

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Ispitivanje efikasnosti inkapsulacije ketoprofena u poli(e–kaprolakton) nanočestice primjenom RP–HPLC metode

  Naučni skup Drugi kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Valentina Topić, Sonja Vučen, Luana Regina B. C. Mendes, Irena Kasagić-Vujanović, and Žarko Gagić
  Strana od 120
  Strana do 122