Navigation

MP-5 - Politički odnosi balkanskih zemalja

Course specification
Type of study Master academic studies
Study programme
Course title Politički odnosi balkanskih zemalja
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
MP-5 mandatory 1 3L + 2E 6.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
Prerequisite Form of prerequisites
Upisan prvi semestar Uslovi pohađanja predmeta i polaganja ispita iz predmeta bliže su definisani u Odluci o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2013/2014. godini Fakulteta političkih nauka.
Learning objectives
Predmet izučava političke odnose između savremenih balkanskih zemalja, kao i njihove unutrašnje političke i društvene procese. Predmet polazi od geografskog, istorijskog ali i kulturnog određenja pojma Balkan. U okviru predmeta izučava se kulturno-istorijsko nasljeđe savremenih balkanskih zemalja – vizantijsko, osmansko i austrougarsko. Osim toga predmet izučava nacionalne revolucije i nastanak balkanskih država u 19. i 20. vijeku, najvažnije istorijske događaje poput svjetskih ratova, hladnoratovskog perioda i savremenih procesa demokratske tranzicije, njihovog uticaja na Balkan, njegove zemlje i narode. Ovaj dio gradiva neophodno je znanje da bi se lakše razumijeli odnosi i procesi između i unutar balkanskih zemalja početkom 21. vijeka koji su primarni dio izučavanja unutar ovog predmeta. Poseban fokus je na postdejtonskoj Bosni i Hercegovini kao jednoj od savremenih balkanskih zemalja, njenim unutrašnjim procesima, a posebno na njenom odnosu sa drugim balkanskim zemljama.
Learning outcomes
Studenti po završetku kursa stiču znanja iz oblasti političkih odnosa savremenih balkanskih zemalja sa posebnim fokusum na položaj postdejtonske Bosne i Hercegovine unutar Balkana. Studenti stiču znanja i o procesima i odnosima unutar savremenih balkanskih zemalja, kao i o kulturno-istorijskim faktorima koji su oblikovali ovaj prostor, njegove zemlje i narode.
Content
1. Geografsko određenje Balkana, njegovo kulturno i istorijsko nasljeđe 2. Buđenje nacija i balkanske zemlje od 1804 do 1878 – Prvi dio 3. Buđenje nacija i balkanske zemlje od 1804 do 1878 – Drugi dio 4. Istočno pitanje, Velika Istočna kriza i Berlinski kongres 5. Balkanske zemlje od 1878 do 1914 6. Balkan u Prvom svjetskom ratu 7. Balkan između dva svjetska rata 8. Ponavljanje gradiva iz prvog dijela (prvi kolokvijum) 9. Balkan u Drugom svjetskom ratu 10. Balkanske zemlje od 1944 do 1948 11. Albanija, Bugarska, Rumunija i Grčka 1948-1989 12. Jugoslavija od 1948 do 1989 13. Jugoslovenska kriza i rat 14. Balkanske zemlje i njihovi odnosi poslije 1989 15. Ponavljanje gradiva iz drugog dijela (drugi kolokvijum)
Teaching Methods
Predviđeno je da se nastava izvodi kroz časove nastave i časove vježbi u skladu sa usvojenim akademskim kalendarom i rasporedom održavanja nastave i vježbi za aktuelni semestar u kojem se oni izvode.
Literature
  1. Stevan, K. Pavlović (2004), „Istorija Balkana 1804-1945“, Klio, Beograd (Original title)
  2. Ričard, Dž. Krempton (2003), „Balkan posle Drugog svetskog rata“, Klio, Beograd (Original title)
Evaluation and grading
Provjera znanja će da se vrši tokom semestra, u vidu predispitnih obaveza, kao i na kraju semestra, kroz usmeno ispitivanje u vrijeme ispitnih rokova. Predispitne obaveze se sastoje iz: dva kolokvijuma (po 20 bodova), jednog seminarskog rada na zadanu temu (5 bodova) i urednog i aktivnog pohađanja predmeta (5 bodova). Kroz predispitne obaveze student može da se osvoji najviše 50 bodova. Završni ispit se obavlja usmeno i na njemu se provjerava znanje iz cijelog gradiva. Na završnom ispitu je moguće ostvariti najviše 50 bodova. Konačna ocjena iz predmeta se izvodi sabiranjem uspjeha postignutog u okviru svih elemenata provjere znanja, odnosno sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza (maksimalno 50) i bodova iz završnog ispita (maksimalno 50). Za uspješno ispunjenje predmetnih obaveza, odnosno za sticanje minimalne prolazne ocjene (6), student mora ukupno osvojiti najmanje 51 bod iz predispitnih i ispitnih obaveza na predmetu. Ocjena sedam (7) odražava uspjeh od 61 do 70 bodova, ocjena osam (8) od 71 do 80 bodova, ocjena devet (9) od 81 do 90 bodova, a ocjena deset (10) od 91 do 100 bodova.