Navigation

N20-36 - International relations

Course specification
Type of study Bachelor academic studies
Study programme
Course title International relations
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
N20-36 mandatory 6 3L + 1E 6.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
Prerequisite Form of prerequisites
Learning objectives
Razumijevanje procesa u međunarodnim odnosima i njihov sve složeniji oblik u savremenom svijetu. Istorijski pregled i periodične promjene u međunarodnim odnosima, nastanak i razvoj discipline s posebnim osvrtom na 20. i 21. vijek. Analiza strukture, procesa i zakonitosti u međunarodnim odnosima kroz posmatranje i analizu osnovnih elemenata sistema međunarodnih odnosaa – sistema država i međunarodnih organizacija i njihovih ciljeva, ponašanja država i integracionih procesa, uticaj drugih subjekata međunarodnih odnosa - naroda, nedržavnih pokreta, i relgioznih organizacija, nevladinih i antivladinih pokreta, međunarodnog javnog mnjenja, kao i faktora poput goegrafskog, tehnološkog, vojnog. Upoznavanje sa savremenim pristupima i metodologijom analizi međunarodnih odnosa. Analiza uloge moći i sile u međunarodnim odnosima, pristup nacionalnoj i međunarodnoj bezbjednosti, konfliktima u međunarodnim odnosima s posebnim osvrtom na rat.
Learning outcomes
Osposobljenost za razumijevanje procesai dešavanja u međunarodnim odnosima, teorijske i politčke osnove, uticaj subjekata i faktora međunarodnih odnosa u tim procesima. Na osnovu toga analiza situacija i predviđanje procesa. Primjena analiza u okvirima samostalnog bavljenja pojavama iz ove oblasti, kompetencije za učešće u domaćim i međunarodnim naučnim projektima koji se organizuju u skladu sa tematikom ovog predmeta, razvijanje sposobnosti za istraživanja i kritičko posmatranje međunarodnih odnosa ikorišćenje osnovnih znanja u praksi. Analiza međunarodnih odnosa i uticajaza potrebe domaćih institucija, analiza međunardonih odnosa u cilju aktivnog i konstruktivnog učešća država u međunarodnim odnosima, ekspertske i konsultantske analize, kao i razvoj akademskog pristupa međunarodnim odnosima u pravcu naučno-istraživačkih ciljeva i sprovođenja obrazovnog procesa.
Content
Uvod i istorijski pregled razvoja međunarodnih odnosa; osnovni pojmovi i kategorije i razlikovanje pojmova: međunarodni odnosi – meuđnarodno pravo; razlika pristupa međunarodni odnosi -spoljna politika, diplomatija, predmet izučavanja u međunarodnim odnosima • Osnovi izučavanja međunarodnih odnosa, definicija MO, pojava nauke o MO, određenje i predmet nauke o MO • Metodologija istraživanja i analiza u međunarodnim odnosima • Subjekti međunarodnih odnosa • Faktori međunarodnih odnosa • Moć, sila i interesi u međunarodnim odnosima; • Teorijski pristup međunarodnim odnosima • Međunarodni predak, pojam i ispoljavanje tipova međunarodnog poretka; • Uticaj globalnih odnosa i procesa: promene u međunarodnom sistemu ili promena sistema – globalizacija svjetske politike; • Struktura i raspored moći u međunarodnim i globalnim odnosima:geografski, demografski, ekološki,vojni faktor u savremenim međunarodnim odnosima. • Nacionalna i međunarodna bezbjednost i glavni bezbjednosni izazovi i prijetnje u međunarodnim i globalnim odnosima • Međunarodni odnosi i globalne krize: • Savremeno međunarodno pravo i međunarodni odnosi • Međunarodna etika i njena uloga u međunarodnim odnosima
Teaching Methods
Predavanja i vježbe sa interaktivnim učenjem. Interaktivno učenje po grupama. Prikazivanje video meterijala i dokumentarnih filmova. Seminari iz literature. Pisani seminarski radovi. Usmeni komentari i kraće prezentacije na času. Konsultacije.
Literature
  1. 1. Aćimović, Lj. (1987). Nauka o međunarodnim odnosima: Teorije i istraživački pravci. Beograd: Naučna knjiga-Institut za međunarodnu politiku i privredu. (Original title)
  2. 2. Dimitrijević, V. i Stojanović, R. (1996). Međunarodni odnosi. Beograd: Službeni list. (Original title)
  3. Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History
  4. Vukadinović, R. (2004). Međunarodni politički odnosi. Zagreb: Politička kultura. (Original title)
Evaluation and grading
Provjeravanje znanja i utvrđivanje koliko su studenti aktivni u nastavi vrši se tokom čitavog semestra. Znanje se provjerava pomoću dva kolokvija, a aktivnost studenata se iskazuje kroz pisanje seminarskih radova, uredno pohađanje nastave, učešće u debatama, pripremu prezentacija i kroz druge oblike kreativnog učešća u nastavnom procesu. Na taj način studenti ispunjavaju predispitne obaveze kroz koje mogu da steknu 50 bodova (dva kolokvija po 20 bodova, seminarski rad 5 bodova te uredno i aktivno pohađanje nastave 5 bodova). Završni ispit obavlja se usmeno i na njemu se provjerava znanje iz cijelog gradiva, a nosi najviše 50 bodova. Konačna ocjena se izvodi sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza i bodova sa ispita.
Specific remarks