Navigation

MM-7 - Diplomatic and consular law

Course specification
Type of study Master academic studies
Study programme
Course title Diplomatic and consular law
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
MM-7 mandatory 2 4L + 2E 8.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
Prerequisite Form of prerequisites
Upisan deseti semestar
Learning objectives
Predmet obuhvata podgranu međunarodnog javnog prava koja uređuje diplomatske i konzularne odnose između država, kao i položaj funkcija, privilegija i imuniteta diplomatskih predstavnika i konzularnih funkcionera u okviru konkretnih predstavništava. Takođe, specifičnost i priroda diplomatskih odnosa između država i međunarodnih organizacija obuhvaćena je ovom materijom. U tom smislu, predmet se bavi istorijskim razvojem diplomatskih i konzularnih odnosa u okviru kojih su nastajala običajna pravila ponašanja, kao i izradom, zaključenjem i primjenom konvencija koje predstavljaju formalne izvore diplomatsko-konzularnog prava danas. Cilj predmeta je da studenti spoznaju karakteristike, pravnu prirodu i okvir primjene normi sadržanih u okviru diplomastko-konzularnog prava, te da na osnovu multidisciplinarnog pristupa izvrše sintezu formalnog i materijalnog aspekta ove podgrane međunarodnog javnog prava u odnosu na praksu diplomatskih odnosa i konzularnih poslova uopšte.
Learning outcomes
Studenti treba da se upoznaju sa pojmom, sadržinom, pravnom prirodom i primjenom diplomatsko-konzularnog prava, pri čemu će savladati gradivo iz naučne oblasti međunarodnog prava. Isčekuje se da će studenti steći znanja neophodna za razumjevanje odnosa između država i država i međunarodnih organizacija, kao i položaj fizičkih lica kao akreditovanih predstavnika, a u smislu formalnog, materijalnog i praktičnog saznavanja pravila diplomatsko-konzularnog prava koja uređuju iste.
Content
Predmet Diplomatsko-konzularno pravoo se izučava aktivno u toku semestra u okviru petnaest nastavnih jedinica koje su klasifikovane na sljedeći način: 1. Prethodno određenje diplomatsko-konzularnog prava 2. Opšti pojmovi diplomatije i diplomatsko-konzularnog prava 3. Istorijski razvoj diplomatsko-konzularnog prava 4. Kodifikacija i izvori diplomatsko-konzularnog prava 5. Diplomatsko-konzularno pravo u XIX vijeku 6. Unutrašnji organi za predstavljanje države u inostranstvu 7. Vanjski organi za predstavljanje države u inostranstvu 8. Stalni diplomatski odnosi i stalne diplomatske misije; BKDO 9. Funkcije, imuniteti i privilegije stalnih diplomatskih misija 10. Ad hoc diplomatija i specijalne misije; NJKSM 11. Predstavljanje država u njihovim odnosima sa međunarodnim organizacijama; BKPD 12. Konzularni odnosi i konzularne misije; BKKO 13. Funkcije, imuniteti i privilegije konzulata 14. Diplomatsko-konzularno pravo u okviru Savjeta Evrope 15. Status međunarodnih organizacija u smislu diplomatskog i konzularnog prava
Teaching Methods
Nastava i vježbe u okviru predmeta će se izvoditi predstavljanjem tema i interaktivnom komunikacijom sa studentima, u okviru pitanja iz materije, prema nastavnom planu i programu. Izlaganje zadanih materijala, pisanje kolokvijuma te realizacija konkretnih tema, obuhvatajući predispitne obaveze, biće objedinjeno fondom časova. Obaveze studenata su određene prema cilju predemeta i obuhvataju: redovno pohađanje nastave, učestvovanje u predviđenim diskusijama, realizovanje radova shodno zadatoj temi kao i pristupanje opštim testovima znanja. Da bi stekao uslov za ovjeru urednog pohađanja predmeta, student(ica/kinja) može ukupno izostati najviše tri nedjelje, odnosno 20% nastave iz predmeta. Za studente koji kasne na čas više od deset minuta ili koji čas napuste deset i više minuta ranije smatraće se da nisu prisustvovali tom času. Radna disciplina se mora održavati u toku izvođenja nastave i vježbi. Mobilni telefoni uvijek moraju biti isključeni u toku izvođenja radnog časa. Odgovorni nastavnik ili saradnik obavezni su udaljiti sa časa studente koji se ne pridržavaju pravila studiranja propisanih aktima Fakulteta i Univerziteta.
Literature
  1. M.Savić, Diplomatsko-konzularno pravo i međunarodnopravni poredak – razvojni put međudržavnih odnosa, Comesgrafika, Banja Luka, 2016. (Original title)
  2. M. Kreća, Međunarodno pravo predstavljanja, Beograd, 2014. (Original title)
  3. M. Mitić -S. Đorđević, Diplomatsko-konzularno pravo, Beograd, 2007. (Original title)
  4. Đ. N. Lopičić, Diplomatija –zbornik radova, Beograd, 2006. (Original title)
  5. E. Denza, Diplomatic Law –Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Oxford, 2008. (Original title)
Evaluation and grading
Studentski rad će se vrednovati u toku semestra ocjenjivanjem: 1. kolokvijuma, 2. izrađenih seminarskih radova, te praćenjem 3. aktivnog pohađanja nastave, a na osnovu čega će student/kinja dobijati predispitne bodove. Jedan kolokvijum nosi maksimalno 20 bodova, izrada seminarskog rada maksimalno 5 bodova i aktivno pohađanje nastave maksimalno 5 bodova. Po završetku semestra student/kinja će biti konačno ocijenjeni u okviru završnog usmenog ispita, u vrijeme redovnih ispitnih rokova. Završni ispit obavlja se usmeno i na njemu se provjerava znanje iz cijelog gradiva. Završni ispit nosi najviše 50 bodova. Konačna ocjena iz predmeta se izvodi sabiranjem uspjeha postignutog na svim elementima provjere znanja, odnosno sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza (maksimalno 50) i bodova iz ispita (maksimalno 50). Za uspješno ispunjenje predmetnih obaveza, odnosno za sticanje minimalne prolazne ocjene (6), student mora ukupno osvojiti najmanje 51 bod iz predispitnih i ispitnih obaveza na predmetu. Ocjena sedam (7) odražava uspjeh od 61 do 70 bodova, ocjena osam (8) od 71 do 80 bodova, ocjena devet (9) od 81 do 90 bodova, a ocjena deset (10) od 91 do 100 bodova. Bodovi iz predispitnih obaveza vrijede na svim ispitnim terminima u tekućoj školskoj godini.