Navigation

P-4 - Uvod u socijalnu politiku (P-4)

Course specification
Type of study Bachelor academic studies
Study programme
Course title Uvod u socijalnu politiku (P-4)
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
P-4 mandatory 1 3L + 1E 6.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
  Prerequisite Form of prerequisites
  Nema uslova
  Learning objectives
  Predmet se bavi upoznavanje ključnih pojmova, predmeta, metoda, principa, nastanka i razvoja socijalne politike kao nauke i praktične delatnosti, kao i njenog odnosa sa drugim srodnim disciplinama. Takođe, razumjevanje kretanja, povezanosti i uslovljenosti društvenih pojava koje oblikuju radne i životne uslove ljudi sadržano je u predmetu.
  Learning outcomes
  Posle završenog kursa studenti će moći da koriste usvojena znanja o nastanku i razvoju socijalne politike kao nauke i kao praktične djelatnosti u razumijevanju radnih i životnih uslova ljudi i da povezuju istorijski razvoj socijalno-političke misli i prakse sa savremenim tokovima i činiocima koji ih opredjeljuju. Ishod učenja biće i razumijevanje geneze, veza i odnosa meću društvenim pojavama, usvajanje pojmovnog i kategorijalnog aparata socijalne politike i njenih veza sa drugim društvenim i humanističkim naukama, što predstavlja osnovnu pretpostavku profesionalnog oblikovanja socijalnih radnika.
  Content
  1. Teorijske i metodološke osnove socijalne politike kao naučne, praktične i nastavne discipline 2. Osnovni pojmovi iz socijalne politike: pojam, socijalna politika, socijalni razvoj, socijalna sigurnost; 3. Osnovni pojmovi iz socijalne politike: socijalno staranje, socijalno obezbjeđenje, socijalno osiguranje, socijalne prestacije; 4. Osnovni pojmovi iz socijalne politike: Socijalne potrebe, socijalni slučaj, socijalni problemi 5. Osnovni pojmovi iz socijalne politike: socijalna zaštita, socijalno pravo, socijalna pravda, socijalna država; 6. Osnovni pojmovi iz socijalne politike: socijalni dijalog, socijalni kapital, socijalna isključenost, socijalna uključenost, civilno društvo; 7. Istorijski razvoj, od nastanka ljudske civilizacije, robavlasničko društvo, 8. Istorijski razvoj - feudalno društvo, rani kapitalizam i socijalni problemi;; 9. Socijalna politika u liberalnom kapitalizmu; 10. Socijalne reforme i savremene socijalne politike; 11. Zajednička, suštinska obilježja socijalne politike i faktori koji utiču na predmet i sadržaj; 12. Predmet socijalne politike kao nauke i kao praktične djelatnosti, sa kategorijalnim aparatom i metodologijom istraživanja 13. Odnos socijalne politike sa drugim naukama; 14. Religija i socijalna politika; 15. Socijalna politika kao praktična djelatnost – područja primjene.
  Teaching Methods
  Nastava će se izvoditi u vidu izlaganja, pauer-point prezentacija, diskusija, izlaganja studenata, grupne rasprave, i konsultacije sa profesorom i asistentom.
  Literature
  1. Ana Gavrilović : Socijalna politika (udžbenik), Filozofski fakultet Banja Luka, Banja Luka, 2005; (Original title)
  2. Dušan Lakićević: Socijalna politika (udžbenik) Savremena administracija, Beograd, 1990; (Original title)
  3. Vlado Puljiz i dr. Socijalna politika, Pravni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005. (Original title)
  Evaluation and grading
  Provjera znanja će se vršiti tokom semestra, u vidu predispitnih obaveza, kao i na kraju semestra, iz ispita, u vrijeme redovnih ispitnih rokova Predispitne obaveze se sastoje iz dva kolokvijuma. Kolokvijum se sprovodi u obliku testa koji sadrži po 20 pitanja iz dijela nastavnog procesa koji je obrađivan. Kolokvijumi se obavljaju za vrijeme vježbi. Svaki kolokvijum nosi po 20 bodova. U predispitne obaveze spada redovno pohađanje nastave što se vrednuje do 5 bodova i aktivnog učestvovanja na nastavi putem kratke prezentacije studenata na predavanjima i vježbama, što se vrednuje sa 5 bodova. Na predispitnim obavezama može se ukupno osvojiti najviše 50 bodova. Završni ispit obavlja se usmeno odgovorom studenata na tri odabrana pitanja iz cjelokupnog gradiva. Završni ispit nosi najviše 50 bodova.