Navigation

S-3 - Uvod u sociologiju

Course specification
Type of study Bachelor academic studies
Study programme
Course title Uvod u sociologiju
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
S-3 mandatory 1 3L + 3E 7.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
  Prerequisite Form of prerequisites
  Nema uslova
  Learning objectives
  sociologije. Polazi se od određenja sociologije, njenog predmeta i metoda istraživanja, zatim se izlažu osnovni sociološki pojmovi - društvo, društveno djelovanje, društvene pojave, procesi i tvorevine, društvene grupe, ustanove, orgenizacije, društvena struktura i stratifikacija, društvene promjene, itd.
  Learning outcomes
  Studenti će biti osposobljeni da razumiju osnovne pojmove, karakteristike i dinamiku savremenog društva, da uoče postojeće i anticipiraju buduće društvene promjene, da koriste sociološku imagimaciju u razumjevanju i interpretaciji sociološke literature, da samostalno izrađuju seminarske radove, koristeći novije metodološke instrumente i tehnike.
  Content
  1. Nauka i drugi oblici saznanja i stvaralaštva; Sociologija kao moderna nauka o društvu; Predmet i metod sociologije; mjesto sociologije u podjeli nauka; odnos sociologije i drugih društvenih nauka 2. Naučno istraživanje 3. Socijalna misao u predmodernim društvima 4. Socijalna misao u modernom društvu; nastanak i razvoj sociologije; Osnivači i utemeljivači sociologije 5. Sociološke teorije i pristupi izučavanju društva (pozitivizam, evolucionizam, funkcionalizam, materijalizam, simbolički interakcionizam, ...) 6. Sociološke teorije i pristupi izučavanju društva (pozitivizam, evolucionizam, funkcionalizam, materijalizam, simbolički interakcionizam, ...) 7. Provjera znanja 8. Pojedinac i društvo; Rad i društvena proizvodnja; socijalizacija i identitet 9. Društvena struktura i stratifikacija; društvene nejednakosti; siromaštvo 10. Društvene grupe, organizacije i ustanove 11. Kultura, ideologija, umjetnost 12. Komunikacija u društvu 13. Društvene promjene i razvoj 14. Provjera znanja 15. Priprema za ispit
  Teaching Methods
  Predavanja i vježbe sa interaktivnim učenjem. U sklopu svake nastavne jedinice će se interpretirati i analizirati odgovarajući tekstovi i seminarski radovi. Od studenata se očekuje da aktivno učestvuju u nastavi, da kritički promišljaju nastavne sadržaje i učestvuju u raspravama.
  Literature
  1. Šijaković Ivan 2017. Uvod u sociologiju, Banja Luka: Naučno udruženje Sociološki diskurs (Original title)
  2. Mitrović Milovan 2005. Sociologija - osnovni pojmovi i problemi, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (Original title)
  3. Gidens Entoni 2010. Sociologija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu (Original title)
  4. Mimica Aljoša, Bogdanović Marija, prir. 2007. Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (Original title)
  5. Schaefer Richard 2005. Sociology (9th edition), New York: McGraw-Hill (Original title)
  Evaluation and grading
  rvi kolokvijum 0-20 bodova, drugi kolokvijum 0-20 bodova, prisustvo 0-5 bodova, aktivnost 0-5 bodova, završni ispit 0-50 bodova (seminarski radovi studenata ulaze u završnu ocjenu i boduju se 0-10 bodova; interpretacija i analiza odgovarajućih tekstova ulazi u završnu ocjenu i boduje se 0-10 bodova)