Navigacija

Redovni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Filip Turčinović Pravni fakultet Međunarodno javno pravo PDF
2. Milorad Božić Elektrotehnički fakultet Sistemi automatskog upravljanja i Sinteza sistema automatskog upravljanja PDF
3. Miroslav Bobrek Mašinski fakultet Organizacija proizvodnje i Industrijski menadžment PDF
4. Nada Šumatić Šumarski fakultet Botanika PDF
5. Ostoja Đukić Filozofski fakultet Etika PDF
6. Petar Pavlović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Istorija sporta PDF
7. Ratko Kovačević Pravni fakultet Pravna medicina PDF
8. Zdravko Zlokapa Pravni fakultet Politički sistemi PDF