Navigacija
Viber

Informacija sa 27. sjednice Senata

Sjednice Senata

Na 27. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci, 11. jula 2018. godine razmatrane je i podržan Prijedlog izmjena i dopuna statuta Univerziteta u Banjoj Luci.

Senat je detaljno analizirao rezultate prvog upisnog roka na Univerzitetu na sva tri ciklusa studija za akademsku 2018/2019. godine. Takođe, analizirani su i licencirani studijski programi trećeg ciklusa studija. 

Donesena je Odluka o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija u školskoj 2018/2019. godini.

Senat je dao podršku  Prijedlogu Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja studijskog programa „Upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom“ na drugom ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu.

Podržan je i Prijedlog Nastavno – naučnog vijeća Rudarskog fakulteta za izmjenu nastavnog plana prvog ciklusa studija studijskog programa Rudarstvo. Podržan je i Prijedlog NNV vijeća ovog fakulteta za izmjenu i dopunu nastavnog plana prvog ciklusa studija studijskog programa Geološko inženjerstvo. Senat je dao podršku i Prijedlogu NNV Mašinskog fakulteta o izmjeni nastavnog plana i programa na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo.

Na 27. sjednici donesena je i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja. Takođe, donesene su odluke izboru u nastavnička i saradnička zvanja na Akademiji umjetnosti i Poljoprivrednom fakultetu.

U daljem radu Senat je donio odluku o davanju  saglasnosti na Izvještaj komisije o urađenoj   doktorskoj disertaciji za kandidata sa Poljoprivrednog fakulteta.

Donesena je i  odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije za kandidate sa Poljoprivrednog fakulteta i Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta

Senat je na osnovu Prijedloga NNV Prirodno-matematičkog fakulteta, dao saglasnost  da se udžbenik  pod nazivom „Diferencijalni i integralni račun 1“ autora prof. dr Duška Jojića i prof. dr Miroslava Pranića objavi kao univerzitetska nastavna literatura.

Senat je razmotrio o podržao Prijedloga za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta „G.d’Annunzio“, Chieti - Pescara (Italija) i Univerziteta u Banjoj Luci.

 Jednoglasno je podržana Inicijativa Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta da istraživanja koja se provode na organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci, a koja uključuju humani biološki materijal, podliježu Etičkom odboru Medicinskog fakulteta.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7880/large_unibl_logo_novi.png