Навигација
Viber

Измјене и допуне Тендерске документације број ЈН/05-3.70-2/14 у поступку јавне набавке средстава за чишћење и одржавање хигијене за потребе Универзитета у Бањој Луци

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

Измјене и допуне Тендерске документације број ЈН/05-3.70-2/14 у поступку јавне набавке средстава за чишћење и одржавање хигијене за потребе Универзитета у Бањој Луци:

- Тачка 5.8 под а) мијења се и гласи „референтне листе извршених испорука средстава за чишћење и одржавање хигијене у посљедње три године са вриједностима већим од 50.000,00 КМ по Уговору за најмање три субјекта.
Референтна листа мора бити овјерена и потписана од овлаштеног лица кандидата.“

- Дио текста у тачки 5.8. који гласи „Уговорни орган задржава право да провјери изјаве понуђача да у задње три године није имао раскид уговора у вези доброг извршења посла. Понуђач код кога се утврди да је имао раскид уговора прогласиће се некфалификованим понуђачем“, мијења се и сада гласи „Уговорни орган задржава право да провјери референтну листу и изјаву понуђача да у задње три године није имао раскид уговора у вези доброг извршења посла. Понуђач код кога се утврди да су подаци из референтне листе нетачни или да је имао раскид уговора прогласиће се некфалификованим понуђачем.“

- У тачки 5.6 Тендерске документације, а која се односи на оцјену економског и финансијског стања, додаје се подтачка
в) која гласи:
„Потврда/е свих пословних банака о бонитету понуђача, код којих понуђач има активан рачун евидентиран у регистру понуђача код Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге РС, Централне банке БиХ или надлежне институције земље из које понуђач долази, да у задњих 6 мјесеци рачун понуђача није био блокиран. Потврда не може бити старија од 20 дана, рачунајући од датума достављања понуда.“

Наведене измјене и допуне саставни су дио Тендерске документације број ЈН/05-3.70-2/14.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3144/logouniblnews_t.jpg