Навигација

Осигурање квалитета

Институционално уређење система квалитета: Највише тијело у систему квалитета Универзитета у Бањој Луци је Комитет за осигурање квалитета (КОК). То је тијело формирано одлуком Сената, а задужено је да, поред осталог, припрема стратегије и политике квалитета и доставља их ректору и Сенату на усвајање. На нивоу Универзитета успостављена је и Канцеларија за осигурање квалитета (КоК) са једним запосленим, координатором за осигурање квалитета, са задатком да обезбјеђује техничку подршку за КОК, да координира активности на осигурању квалитета са организационим јединицама, да прикупља, обрађује и анализира податке о осигурању квалитета, итд. Извршено је и именовање координатора квалитета на организационим јединицама (факултетима и Академији).

Институционална структура система квалитета

 

Активности на праћењу и унапређивању квалитета

Праћење и унапређење квалитета је нужно за постизање минималних критеријума квалитета, али се не проводи само због тога. И послије постизања прага квалитета обавеза је факултета/Академије и Универзитета да раде на побољшању квалитета, на постизању све бољих и бољих резултата, те престижног угледа и задовољавајуће позиције на ранг-листама - средње позиције у класи универзитета сличне величине. 

Редовне активности осигурања квалитета које се реализују у току године на нашем Универзитету:

  • Студентска анкета о квалитети наставног процеса;
  • Самоевалуациони извјештај универзитета;
  • Прикупљање и обрада показатеља квалитета;
  • Организовање семинара, трибина и радионица на теме из осигурања квалитета.

Стратегија осигурања квалитета, процедура за праћење и унапређење квалитета, као и обрасци за праћење показатеља квалитета садржани су у документу  Систем квалитета на Универзитету у Бањој Луци.