Навигација

С-46 - Социологија образовања

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоциологија
НазивСоциологија образовања
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С-46обавезан72П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
уписан седми семестарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
Циљеви изучавања предмета
Предмет анализира однос образовања и друштва, значај образовања као и његову улогу у различитим друштвено-историјским контекстима. У предмету се аналитички приступа разумијевању различитих теоријских и институционалних оквира унутар којих се може и треба проучавати образовање. Такође, у предмету се проучава не само утицај образовања на друштво (кроз друштвену структуру, говорне обрасце, поткулурне вриједноси итд.) него и обрнуто, како друштво мијења и прилагођава образовање потребама времене у коме живимо.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће бити оспособљени за критичко разумијевање улоге и значаја образовања у савременом друштву, као и да самостално закључују и увиђају предности и недостатке савременог концепта образовања посматрајући га кроз прозму потреба и вриједности са једне стране те развојних перспектива капиталистичког друштва са друге стране
Садржај предмета
1. Упознавање студената са садржајем и литературом предмета и предиспитних обавеза 2. Образовање између манипулације и социјализације 3. Однос образовања, васпитања и социјализације 4. Различити приступи социологији образовања 5. Друштвена структура и образовање-статус и образовање, друштвена покретљивост и образовање. 6. Институционално образовање-формално и неформално образовање 7. Образовање и поткултура, образовање и религија, интеркулурално и мултикултурално образовање (први колоквијум) 8. Образовање и култура сиромаштва-говорни обрасци и образовање 9. Одбнос образовања и професије, традиције и иновације 10. Образовање и девијантни облици понашања-школа као систем контроле 11. Друштво и образовни капитал 12. Улога образовања у савременим друштву 13. Специјализација и образовање 14. Модернизација образовања-технолошке особености модерног концепта образовања (други колоквијум) 15. Улога државе у образовању-узроци и посљедице реформе образовања
Методе извођења наставе
Користе се вербалне методе и то монолошка дијалошка и метода разговора. током два колоквијума користи се метода писаног рада док се испит изводи усмено.
Литература
  1. Коковић, Д. (2009). Друштво и образовни капитал. Mediterran Publishing. Нови Сад.
  2. Коковић, Д. (2000). Социологија образовања, друштво и едукацијски изазови. Универзитет у Новом Саду.
  3. Ивановић, С. (2005). Социологија образовања. Учитељски факултет. Београд.
  4. Ивановић, С. (2009). Регресивна улога јавних медија у социјализацији младих. Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији вредности културе мира. (63-68). Фолозофски факултет. Ниш.
  5. Бурдије, П., Пасерон, Ж.К. (2014). Репродукција, елементи за једну теорију образовног система. Фабрика књига. Београд
Облици провере знања и оцењивање
Студенти током семестра полажу два колоквијума (по 20 бодова), и имају обавезу презентације семинарског рада или реферата (5 бодова) на задану или самостално изабрану тему. За присуство на настави и вјежабама студенти максимално остварују 5 бодова. Испит се изводи усмено у предвиђеним и раније дефинисаним терминима испитних рокова.
Посебна назнака
нема