Navigacija

Bosiljka Čubrilović
asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet
051/339-027
lokal 127
Katedre
 • Pravni fakultet-Katedra za građansko i poslovno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Građansko pravo i građansko procesno pravo asistent 23. februar 2017.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS07GRP Građansko pravo
OS13NAP Nasljedno pravo
Prvi ciklus
OS07NAP Nasljedno pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  "PRAVNI ZNAČAJ UPISA PROMJENE SADRŽAJA HIPOTEKE"

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2019
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Volumen 41
  Broj 41
  Strana od 101
  Strana do 117
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2019/12/Godisnjak-Ver2.pdf

  PRIKAZ- "Građansko pravo, Knjiga 1 - Uvod u građansko pravo" (prvo izdanje", prof. dr Ilija Babić, prof. dr Radenko Jotanović

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2019
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Volumen 25
  Broj 52
  Strana od 217
  Strana do 221
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/wp-content/uploads/2019/12/Srpska-Pravna-Misao.pdf

  Pravo na dostojanstvo u umiranju (eutanaziju)

  DOI 10.7251/SPMSR1851117C
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2018
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Volumen 24
  Broj 51
  Strana od 117
  Strana do 137
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/wp-content/uploads/2018/07/SPM%20-%202018%20-%20ispravljena%20verzija.compressed.pdf

  Predmet zajedničke imovine bračnih supružnika

  DOI doi: 10.7251/SPMSR1750239Č
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2017
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Volumen 23
  Broj 50
  Strana od 239
  Strana do 259
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/wp-content/uploads/2017/02/SRPSKA-PRAVNA-MISAO-2017.pdf

  Sticanje svojine održajem (usucapio)

  DOI doi: 10.7251/SPM162249010C
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2016
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Volumen 22
  Broj 49
  Strana od 245
  Strana do 271

Radovi sa skupova

  Ništave odredbe u ugovoru o kreditu

  Naučni skup Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini - teorija i praksa
  Publikacija Zbornik radova sa XIV Savjetovanja iz oblasti Građanskog prava
  Godina 2019
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Strana od 83
  Strana do 102

  PRAVNO DEJSTVO HIPOTEKE U SLUČAJU PRENOSA PUTEM CESIJE

  Naučni skup XIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava
  Publikacija Zbornik radova sa XIII Savjetovanja iz oblasti građanskog prava
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Strana od 23
  Strana do 38

  KONSTITUTIVNO VERSUS DEKLARATIVNO DEJSTVO UPISA U JEDINSTVENU EVIDENCIJU (KATASTAR) NEPOKRETNOSTI

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7251/PR5518215J
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Strana od 215
  Strana do 231

  Hipoteka na pravu građenja

  Naučni skup Univerzalno i osobeno u pravu
  Publikacija Univerzalno i osobeno u pravu - Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tom II, Kosovska Mitrovica
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Strana od 357
  Strana do 376

  Odgovornost za nematerijalnu štetu kod povrede ugovora o organizovanju putovanja

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2016
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Strana od 317
  Strana do 338

Projekti

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Imajući u vidu da je BiH formalno aplicirala za članstvo u EU 15.02.2016. godine, te da je usklađivanje prava RS i BiH sa pravnom tekovinom EU obaveza koju je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, jasno je da postoji potreba za sprovođenjem sveobuhvatne naučne analize usklađenosti domaćih propisa sa pravnom tekovinom EU. ..

Broj projekta 1258002
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim prof. dr Mirjana Rađenović
prof. dr Radenko Jotanović
Bosiljka Čubrilović
doc. Bojan Vlaški, ma
prof. dr Darko Radić
Irena Radić
Nikola Aleksić
doc. dr Nevenko Vranješ
mr Stojana Petrović
Finansijer Ministarstvo za evropske integracije i međonarodnu saradnju Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 01.02.2021.
Vrijednost projekta 23902.25 BAM