Navigacija

S-46 - Sociologija obrazovanja

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Sociologija
Naziv Sociologija obrazovanja
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
S-46 obavezan 7 2P + 2V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
upisan sedmi semestar Uslovi pohađanja predmeta i polaganja ispita iz predmeta bliže su definisani u Odluci o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2013/2014. godini Fakulteta političkih nauka.
Ciljevi izučavanja predmeta
Predmet analizira odnos obrazovanja i društva, značaj obrazovanja kao i njegovu ulogu u različitim društveno-istorijskim kontekstima. U predmetu se analitički pristupa razumijevanju različitih teorijskih i institucionalnih okvira unutar kojih se može i treba proučavati obrazovanje. Takođe, u predmetu se proučava ne samo uticaj obrazovanja na društvo (kroz društvenu strukturu, govorne obrasce, potkulurne vrijednosi itd.) nego i obrnuto, kako društvo mijenja i prilagođava obrazovanje potrebama vremene u kome živimo.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će biti osposobljeni za kritičko razumijevanje uloge i značaja obrazovanja u savremenom društvu, kao i da samostalno zaključuju i uviđaju prednosti i nedostatke savremenog koncepta obrazovanja posmatrajući ga kroz prozmu potreba i vrijednosti sa jedne strane te razvojnih perspektiva kapitalističkog društva sa druge strane
Sadržaj predmeta
1. Upoznavanje studenata sa sadržajem i literaturom predmeta i predispitnih obaveza 2. Obrazovanje između manipulacije i socijalizacije 3. Odnos obrazovanja, vaspitanja i socijalizacije 4. Različiti pristupi sociologiji obrazovanja 5. Društvena struktura i obrazovanje-status i obrazovanje, društvena pokretljivost i obrazovanje. 6. Institucionalno obrazovanje-formalno i neformalno obrazovanje 7. Obrazovanje i potkultura, obrazovanje i religija, interkuluralno i multikulturalno obrazovanje (prvi kolokvijum) 8. Obrazovanje i kultura siromaštva-govorni obrasci i obrazovanje 9. Odbnos obrazovanja i profesije, tradicije i inovacije 10. Obrazovanje i devijantni oblici ponašanja-škola kao sistem kontrole 11. Društvo i obrazovni kapital 12. Uloga obrazovanja u savremenim društvu 13. Specijalizacija i obrazovanje 14. Modernizacija obrazovanja-tehnološke osobenosti modernog koncepta obrazovanja (drugi kolokvijum) 15. Uloga države u obrazovanju-uzroci i posljedice reforme obrazovanja
Metode izvođenja nastave
Koriste se verbalne metode i to monološka dijaloška i metoda razgovora. tokom dva kolokvijuma koristi se metoda pisanog rada dok se ispit izvodi usmeno.
Literatura
  1. Koković, D. (2009). Društvo i obrazovni kapital. Mediterran Publishing. Novi Sad.
  2. Koković, D. (2000). Sociologija obrazovanja, društvo i edukacijski izazovi. Univerzitet u Novom Sadu.
  3. Ivanović, S. (2005). Sociologija obrazovanja. Učiteljski fakultet. Beograd.
  4. Ivanović, S. (2009). Regresivna uloga javnih medija u socijalizaciji mladih. Protivurečnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira. (63-68). Folozofski fakultet. Niš.
  5. Burdije, P., Paseron, Ž.K. (2014). Reprodukcija, elementi za jednu teoriju obrazovnog sistema. Fabrika knjiga. Beograd
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Studenti tokom semestra polažu dva kolokvijuma (po 20 bodova), i imaju obavezu prezentacije seminarskog rada ili referata (5 bodova) na zadanu ili samostalno izabranu temu. Za prisustvo na nastavi i vježabama studenti maksimalno ostvaruju 5 bodova. Ispit se izvodi usmeno u predviđenim i ranije definisanim terminima ispitnih rokova.
Posebna naznaka
nema