Navigation

S-46 - Sociologija obrazovanja (S-46)

Course specification
Type of study Bachelor academic studies
Study programme
Course title Sociologija obrazovanja (S-46)
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
S-46 mandatory 7 2L + 2E 6.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
  Prerequisite Form of prerequisites
  Upisan sedmi semestar Uslovi pohađanja predmeta i polaganja ispita iz predmeta bliže su definisani u Odluci o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2013/2014. godini Fakulteta političkih nauka.
  Learning objectives
  Predmet analizira odnos obrazovanja i društva, značaj obrazovanja kao i njegovu ulogu u različitim društveno-istorijskim kontekstima. U predmetu se analitički pristupa razumijevanju različitih teorijskih i institucionalnih okvira unutar kojih se može i treba proučavati obrazovanje. Takođe, u predmetu se proučava ne samo uticaj obrazovanja na društvo (kroz društvenu strukturu, govorne obrasce, potkulurne vrijednosi itd.) nego i obrnuto, kako društvo mijenja i prilagođava obrazovanje potrebama vremene u kome živimo.
  Learning outcomes
  Studenti će biti osposobljeni za kritičko razumijevanje uloge i značaja obrazovanja u savremenom društvu, kao i da samostalno zaključuju i uviđaju prednosti i nedostatke savremenog koncepta obrazovanja posmatrajući ga kroz prozmu potreba i vrijednosti sa jedne strane te razvojnih perspektiva kapitalističkog društva sa druge strane
  Content
  1. Upoznavanje studenata sa sadržajem i literaturom predmeta i predispitnih obaveza 2. Obrazovanje između manipulacije i socijalizacije 3. Odnos obrazovanja, vaspitanja i socijalizacije 4. Različiti pristupi sociologiji obrazovanja 5. Društvena struktura i obrazovanje-status i obrazovanje, društvena pokretljivost i obrazovanje. 6. Institucionalno obrazovanje-formalno i neformalno obrazovanje 7. Obrazovanje i potkultura, obrazovanje i religija, interkuluralno i multikulturalno obrazovanje (prvi kolokvijum) 8. Obrazovanje i kultura siromaštva-govorni obrasci i obrazovanje 9. Odbnos obrazovanja i profesije, tradicije i inovacije 10. Obrazovanje i devijantni oblici ponašanja-škola kao sistem kontrole 11. Društvo i obrazovni kapital 12. Uloga obrazovanja u savremenim društvu 13. Specijalizacija i obrazovanje 14. Modernizacija obrazovanja-tehnološke osobenosti modernog koncepta obrazovanja (drugi kolokvijum) 15. Uloga države u obrazovanju-uzroci i posljedice reforme obrazovanja
  Teaching Methods
  Koriste se verbalne metode i to monološka dijaloška i metoda razgovora. tokom dva kolokvijuma koristi se metoda pisanog rada dok se ispit izvodi usmeno
  Literature
  1. Koković, D. (2009). Društvo i obrazovni kapital. Mediterran Publishing. Novi Sad. (Original title)
  2. Koković, D. (2000). Sociologija obrazovanja, društvo i edukacijski izazovi. Univerzitet u Novom Sadu. (Original title)
  3. Ivanović, S. (2005). Sociologija obrazovanja. Učiteljski fakultet. Beograd. (Original title)
  4. Ivanović, S. (2009). Regresivna uloga javnih medija u socijalizaciji mladih. Protivurečnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira. (63-68). Folozofski fakultet. Niš. (Original title)
  5. Burdije, P., Paseron, Ž.K. (2014). Reprodukcija, elementi za jednu teoriju obrazovnog sistema. Fabrika knjiga. Beograd (Original title)
  Evaluation and grading
  Studenti tokom semestra polažu dva kolokvijuma (po 20 bodova), i imaju obavezu prezentacije seminarskog rada ili referata (5 bodova) na zadanu ili samostalno izabranu temu. Za prisustvo na nastavi i vježabama studenti maksimalno ostvaruju 5 bodova. Ispit se izvodi usmeno u predviđenim i ranije definisanim terminima ispitnih rokova.
  Specific remarks
  nema