Navigacija

Prof. dr Stanko Stanić (2006-2016)

Rođen je 1954. godine u Utulovićima, opština Foča. Diplomski studij završio je 1978. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Magistarski rad pod naslovom „Razlomljeno programiranje i njegove primjene u ekonomiji“ odbranio je 1981. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Kvantitativna analiza regionalnog razvoja“ odbranio je 1985. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Izabran je u zvanje docenta 1985. godine, u zvanje vanrednog profesora 1995. godine, a u zvanje redovnog profesora na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci 2004. godine. Izborna disciplina: Ekonomsko-matematički modeli i metode, uža naučna oblast: Operaciona istraživanja.). Rektor Univerziteta u periodu 2006-2016. godine..