Navigacija

Asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Pejaković Akademija umjetnosti Pozorišna režija 1-8 PDF
2. Anđelka Lukić Račić Medicinski fakultet Farmaceutska tehnologija i kozmetologija PDF
3. Anja Bilanović Filološki fakultet Francuska književnost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 PDF
4. Branka Bilbija Prirodno-matematički fakultet Zoologija beskičmenjaka, Ekologija i raznovrsnost beskičmenjaka I i Ekologija i raznovrsnost beskičmenjaka II PDF
5. Brankica Marković Medicinski fakultet Porodična medicina PDF
6. Darka Herbez Filološki fakultet Srpski jezik PDF
7. Dino Hasanagić Prirodno-matematički fakultet Biohemija PDF
8. Goran Jotić Mašinski fakultet Mjerna tehnika PDF
9. Jelena Davidović Poljoprivredni fakultet Supstrati i podloge u hortikulturi, Hortikulturno uređenje prostora, Rasadnička proizvodnja i Šumske voćke PDF
10. Maja Petković Prirodno-matematički fakultet Antropologija i Ekologija čovjeka PDF
11. Maria Fornari Filološki fakultet Gramatika italijanskog jezika 1 i 2 PDF
12. Marion Evelyne Gouviac Filološki fakultet Francuska jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 PDF
13. Matea Zlatković Ekonomski fakultet Ekonomika preduzeća PDF
14. Milica Lukač Prirodno-matematički fakultet Evoluciona i sistemska ekologija PDF
15. Mladen Veletić Elektrotehnički fakultet Telekomunikacije PDF
16. Nikolina Bošnjak Ekonomski fakultet Finansijska i aktuarska matematika PDF
17. Olivera Šipka Akademija umjetnosti Crtanje 1, 2, Crtanje i slikanje 1, 2, Slikanje 1, 2, 3 i Slikanje - izborni 1, 2, 3, 4 PDF
18 Radoš Dabić Elektrotehnički fakultet Elektronika i elektronski sistemi PDF
19. Sanja Anđić Arhitektonsko-građevinski fakultet Geoinformatika, fotogrametrija i daljinska istraživanja i Kartografija (matematička, opšta, digitalna, izrada i umnožavanje planova i karata) PDF
20. Sanja Pupac Akademija umjetnosti Etnomuzikologija 1-10 i Etnokoreologija 1-8 PDF
21. Saša Laloš Mašinski fakultet Mehanika fluida i Hidraulika i pneumatika PDF
22. Tihomir Mačkić Mašinski fakultet Nacrtana geometrija i Inženjerska grafika PDF
23. Vesna Marčeta Filološki fakultet Francuski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 PDF
24. Željko Đurić Mašinski fakultet Motori SUS, Bezbjednost saobraćaja, Tehnologija održavanja motora i vozila i Motorna vozila PDF