Navigacija

Mia Jevđenić
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija asistent 27. jun 2019.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
O14MEK Matematika za ekonomiste
O2018IMEK Matematika za ekonomiste

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07MNS517 Metodika nastave algebre
1C09MNS914 Metodika nastave algebre