Navigacija

Bosiljka Čubrilović
asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet
051/339-027
lokal 127
Katedre
 • Pravni fakultet-Katedra za građansko i poslovno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Građansko pravo i građansko procesno pravo asistent 23. februar 2017.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS07GPP Građansko procesno pravo
OS07GRP Građansko pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Pravo na dostojanstvo u umiranju (eutanaziju)

  DOI 10.7251/SPMSR1851117C
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2018
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Volumen 24
  Broj 51
  Strana od 117
  Strana do 137
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/wp-content/uploads/2018/07/SPM%20-%202018%20-%20ispravljena%20verzija.compressed.pdf

  Predmet zajedničke imovine bračnih supružnika

  DOI doi: 10.7251/SPMSR1750239Č
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2017
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Volumen 23
  Broj 50
  Strana od 239
  Strana do 259
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/wp-content/uploads/2017/02/SRPSKA-PRAVNA-MISAO-2017.pdf

  Sticanje svojine održajem (usucapio)

  DOI doi: 10.7251/SPM162249010C
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2016
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Volumen 22
  Broj 49
  Strana od 245
  Strana do 271

Radovi sa skupova

  Ništave odredbe u ugovoru o kreditu

  Naučni skup Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini - teorija i praksa
  Publikacija Zbornik radova sa XIV Savjetovanja iz oblasti Građanskog prava
  Godina 2019
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Strana od 83
  Strana do 102

  PRAVNO DEJSTVO HIPOTEKE U SLUČAJU PRENOSA PUTEM CESIJE

  Naučni skup XIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava
  Publikacija Zbornik radova sa XIII Savjetovanja iz oblasti građanskog prava
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Strana od 23
  Strana do 38

  KONSTITUTIVNO VERSUS DEKLARATIVNO DEJSTVO UPISA U JEDINSTVENU EVIDENCIJU (KATASTAR) NEPOKRETNOSTI

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7251/PR5518215J
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Strana od 215
  Strana do 231

  Hipoteka na pravu građenja

  Naučni skup Univerzalno i osobeno u pravu
  Publikacija Univerzalno i osobeno u pravu - Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tom II, Kosovska Mitrovica
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Strana od 357
  Strana do 376

  Odgovornost za nematerijalnu štetu kod povrede ugovora o organizovanju putovanja

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2016
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Strana od 317
  Strana do 338