Navigacija

prof. dr Vesna Antić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 21. januar 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C16HNS405 Organska hemija 3
1C16HOS1106 Primjenjena organska hemija
1C16HOS1107 Nomenklatura organskih jedinjenja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Influence of a storage conditions on migration of bisphenol A from epoxy–phenolic coating to canned meat products

  DOI 10.2298/JSC181015100S
  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2019
  Autori Branislav Stojanović, Ljubica Radović, Dejan Natić, Margarita Dodevska, Gordana Vraštanović-Pavičević, Milica Balaban, Steva Lević, Tanja Petrović i Vesna Antić
  Volumen 84
  Broj 4
  Strana od 377
  Strana do 389
  Veb adresa https://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/7483

Projekti

Razvoj novih polimernih aditiva za hibridne solarne ćelije visokih performansi

U novije vrijeme upotreba polimera u solarnim ćelijama privukla je pažnju, kako zbog dužine i fleksibilnosti lanaca, koji poboljšavaju formiranje filma savršenije morfologije, tako i zbog mogućnosti da se poveća stabilnost uređaja...

Broj projekta 1259010
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Mirela Boroja, ma
Savka Janković
prof. dr Vesna Antić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Sinteza i karakterzacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(l-laktida) i poli(dimetilsiloksana)

Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija biodegradabilnih i biokompatibilnih poli(estar-siloksanskih) blok-kopolimera sa tvrdim segmentima na bazi PLLA i fleksibilnim PDMS segmentima, te dalja modifikacija njihovih svojstava poli(kaprolaktonskim) (PCL) blokovima. ..

Broj projekta 0830914
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Milan Antonijević
Jelena Aničić
Dragana Mirošljević
Nataša Sladojević
prof. dr Vesna Antić
doc. dr Maja Manojlović
prof. dr Mališa Antić
Mirela Boroja, ma
Rada Bjelić
Jasna Đonlagić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2017.
Završetak projekta 25.12.2018.
Vrijednost projekta 12500.0 BAM