Navigacija

OGK07MKE - Metod konačnih elemenata

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Metod konačnih elemenata
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGK07MKE obavezan 7 P + V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Statika konstrukcija 1 Uslov za slušanje predmeta su ispunjene predispitne obaveze. Uslov za polaganje ispita je položen ispit.
Ciljevi izučavanja predmeta
Omogućiti razumijevanje teorijskih osnova i elemenata praktične primjene metoda konačnih elemenata u proračunu linijskih i površinskih sistema. Razviti kreativnost i sposobnost za samostalno formulisanje i rješavanje inženjerskih problema.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student zna, vješt je i kompetentan je da analizira i rješava gredne i površinske nosače primjenom metoda konačnih elemenata.
Sadržaj predmeta
Osnovne jednačine teorije elastičnosti u matričnoj formi. Varijaciona formulacija za metod konačnih elemenata. Matrična formulacija jednačina ravnoteže po MKE. Jednostavni konačni elementi. Složeni konačni elementi i trake. Aproksimativne funkcije. Jednačine ravnoteže u slučaju malih pomjeranja. Rješavanje linearno elastičnih problema prema MKE. Objašnjenje računarskog programa za linearnoelastične probleme ravnoteže. Rješavanje ravanskih linijskih nosača primjenom MKE. Rješavanje pravougaonih tankih ploča opterećenih na savijanje primjenom MKE.
Metode izvođenja nastave
Interaktivna predavanja i vježbe sa izradom individualnih godišnjih zadataka Konsultacije.
Literatura
  1. G.Radenković, Statika linijskih nosača u ravni, Građevinski fakultet, Beograd, 2007
  2. M. Sekulović, Metod konačnih elemenata, Građevinska knjiga, Beograd, 1988.
  3. Kojić, M., Slavković, R., Živković, M., Grujović, N.: Metod konačnih elemenata, Mašinski fakultet Kragujevac, 1995.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Obavezna je samostalna izrada i odbrana 2 godišnja zadatka tokom semestra. Posljednji rok za odbranu godišnjih zadataka je početak sljedećeg semestra. Studenti koji ne polože kolokvije tokom semestra, popravne kolokvije polažu u terminima redovnih ispitnih rokova.
Posebna naznaka
-